[ MENU DODATKOWE ]


Jez. PIASECZNO - ośrodek

KOMUNIKAT - Dotyczy : zasad dofinansowania do wypoczynku, wysokości i wypłaty świadczeń

KKs /178/ 9 / 19 Lublin, dnia 05.04.2019r.

KOMUNIKAT

 

Dotyczy : zasad dofinansowania do wypoczynku, wysokości i wypłaty świadczeń  w 2019 roku.

1. Zasady przyznawania świadczeń

Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikom, których okres zatrudnienia w Uniwersytecie wynosi, co najmniej 12 miesięcy niezależnie od wymiaru etatu.

Zgodnie z regulaminem ZFŚS ,, Podstawę do przyznania świadczeń stanowi średni miesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznawania świadczeń, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej) podlegających opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne wykazane w rocznej deklaracji PIT, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka lub pracownika, dochody z działalności gospodarczej wykazane w rocznej deklaracji PIT pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne”

Przychód poniżej 3500 zł na osobę w rodzinie wymaga udokumentowania poprzez przedstawienie do wglądu rocznego rozliczenia lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2018. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu potwierdzającego przychód, pracownik otrzymuje świadczenie w najniższej wysokości.

 

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku można składać w Sekcji Spraw Socjalnych budynek Rektoratu pok.nr 155 tel.81 445 69 11. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 kwietnia br.

Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek - 7.00-15.00 Wtorek - 7.00-15.00 Środa - dzień bez przyjęć Czwartek - 7.00-15.00 Piątek - 7.00-15.00

2. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wynosi:

 

średni miesięczny przychód na członka rodziny

wysokość świadczenia

dla pracownika

dla dziecka

do 2000 zł

2800 zł

 

550 zł

od 2001 do 2700 zł

2600 zł

 

450 zł

 

od 2701 do 3500 zł

2400 zł

 

400 zł

powyżej 3500 zł

2200 zł

 

350 zł

 

w/w kwoty podlegają opodatkowaniu.

 

Pracownik lub były pracownik może uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, w formie zorganizowanej (zimowiska, kolonie, obozy, kolonie zdrowotne), po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku wystawionego na nazwisko pracownika, określającego koszt wypoczynku, imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku, okres pobytu, miejscowość wypoczynku oraz numer zgłoszenia wyjazdu do kuratorium (dokonanego przez organizatora wypoczynku).

Wysokość dofinansowania wynosi :

przy przychodzie do 2000 zł - 550 zł

od 2001-2700 zł - 450 zł

od 2701-3500 zł - 400 zł

powyżej 3500 zł - 350 zł

 

Kwota dofinansowania do w/w form wypoczynku, nie podlega opodatkowaniu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Wypłata świadczeń

Wypłatę dofinansowania do karty turystycznej pracownik otrzymuje pod warunkiem złożenia w Sekcji Spraw Socjalnych karty urlopowej, poświadczonej przez Dział Spraw Pracowniczych, potwierdzającej wykorzystanie co najmniej 10 kolejnych dni roboczych urlopu wypoczynkowego.

Aby pracownik mógł otrzymać wypłatę dofinansowania do wypoczynku przed rozpoczęciem urlopu powinien złożyć kartę urlopową - w terminie :

 

 

do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu – pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni

do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu – nauczyciele akademiccy

do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu - pracownicy obsługi oraz pracownicy Gospodarstw Doświadczalnych otrzymujący wynagrodzenie 10-tego dnia każdego miesiąca

 

Pracownicy, którzy złożyli wniosek w wymaganym terminie, ale nie mają możliwości skorzystania z urlopu w wymiarze 10 kolejnych dni roboczych w 2019 roku z uwagi na przebywanie na urlopach wychowawczych i innych urlopach zaliczanych do uprawnień pracowniczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich i świadczeniach rehabilitacyjnych otrzymają świadczenie wraz z ostatnim wynagrodzeniem wypłacanym w 2019 roku. Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci zostanie wypłacone łącznie z wynagrodzeniem za pracę na osobisty rachunek bankowy bądź w oddziale Banku Pekao S.A.

 

 

« wstecz