Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Dla doktorantów

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

 
Efekty kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych
na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w obszarze nauk rolnych,
leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo.
 
 

W-01   Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dyscypliny ogrodnictwo lub dyscyplin naukowych związanych z obszarem nauki rolnicze, w których są prowadzone badania.

W-02   Ma szczegółową, specjalistyczną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z obszaru specjalności, w której wykonywana jest rozprawa doktorska. Źródłem tej wiedzy są w szczególności publikacje naukowe obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki związane z tematyką rozprawy.

W-03   Ma wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań naukowych w tym modelowania i analizy wyników.

W-04   Ma wiedzę w zakresie metod przygotowania publikacji oraz prezentowania wyników badań.

W-05   Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania projektów badawczych, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej.

U-01    Potrafi dostrzegać i formułować zadania i problemy, związane z reprezentowaną dyscypliną ogrodnictwo, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań.

U-02    Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną ogrodnictwo stosując metody i techniki o poziomie oryginalności odpowiadającym wymaganiom stawianym publikacjom w renomowanych czasopismach punktowanych.

U-03    Potrafi pozyskiwać informacje naukowe z różnych źródeł i dokonywać ich krytycznej oceny.

U-04    Potrafi dokumentować i tworzyć opracowania oraz prezentować wyniki swoich badań, także w języku angielskim lub innym nowożytnym.

U-05    Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia.

K-01    Wykazuje samokrytycyzm w stosunku do efektów pracy badawczej oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji w obszarze studiowanej dyscypliny ogrodnictwo.

K-02    Przejawia inicjatywę w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz określaniu nowych obszarów badań w ramach studiowanej dyscypliny ogrodnictwo.

K-03    Ma świadomość ważności i odczuwa potrzebę zachowywania się w sposób profesjonalny w środowisku oraz zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie ogrodnictwo, a także potrafi przekazywać informacje i opinie w powszechnie zrozumiały sposób z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.

 
« wstecz