banner
banner
banner
Menu

RODO

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

« wstecz

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

1.      Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2.      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

3.      Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

4.      Kontakt do inspektora kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

5.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:anna.buchlinska@lublin.up.pl,

6.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu POIS.02.04.00-00-0008/17„Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.

7.      Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.

8.      Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.

9.      Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

10.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.

11.  Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12.  W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

13.  Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

14.  Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań. 

 
W celu udostępniania wizerunku:
 
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz promocji projektu POIS.02.04.00-00-0034/18 „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom regionalnym i ogólnopolskim.
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW

« wstecz

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

1a. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie anna.buchlinska@up.lublin.pl lub telefonicznie 81-445-60-12, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. " POIS.02.04.00-00-0008/17” „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych”

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";

 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

« wstecz

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w  Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu
e-mail:
 anna.buchlinska@up.lublin.pl

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane       
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika

 

……………………………………………………….

(imię i nazwisko )

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku
w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
w zakresie działalności promocyjnej.

 

 

……………………………………

(podpis pracownika)

*niepotrzebne skreślić

 

 

........................................                                                                               ..............................

(imię i nazwisko pracownika)                                                                    (miejscowość, data)

 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cofam zgodę na przetwarzanie przez ...................................................................................

(nazwa pracodawcy)

z siedzibą w ............................... jako administratora moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (zdjęcia), wyrażoną dnia ............................... roku.

........................................

data i podpis pracownika