banner
banner
banner
Menu

Rekrutacja

« wstecz

 

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat celiakii, nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten oraz poprawa jakości życia osób chorych na celiakię i będących na diecie bezglutenowej a także poradnictwo dietetyczne i edukacja uczestników projektu jak prawidłowo komponować dietę zalecona przez lekarza, jakich produktów unikać, jak radzić sobie z podstawowymi problemami czekającymi osoby nowo zdiagnozowane.

 

Rekrutacja grupy docelowej będzie miała charakter ciągły; I tura składania dokumentów odbędzie się w dniach od 07.01.2019r. do 28.01.2019r.; pozostałe tury aż do momentu zrekrutowania 100 osób. Do projektu mogą zgłaszać się uczestnicy – w wieku poniżej 18 lat (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych) lub osoby pełnoletnie. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Kandydatów biorąc pod uwagę:

 

 

Kryteria premiujące:
1. wiek uczestnika, pierwszeństwo będą miały dzieci oraz młodzież z celiakią i na diecie bezglutenowej -10pkt

2. w przypadku osób dorosłych posiadanie dziecka chorego na celiakię- 5pkt

Kryteria dodatkowe:

1. posiadanie w rodzinie osoby z celiakią lub na diecie bezglutenowej – 3pkt

2. kolejność zgłoszeń – 1 pkt

O zakwalifikowaniu Kandydata decydują: liczba uzyskanych punktów z oceny wg kryterium premiującego, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 lub więcej osób decydują kryteria dodatkowe.

 
 

Uczestnicy projektu składają dokumenty zgłoszeniowe: w imieniu niepełnoletnich dzieci, podpisane dokumenty składają  rodzice/opiekunowie prawni, osoby dorosłe składają podpisane dokumenty w biurze projektu. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez osoby trzecie lub przesłać skany dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumentami rekrutacyjnymi są :

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

b) oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2)

 

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna.

 

Regulamin projektu i wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne będą w biurze projektu.

 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o tym fakcie w terminie 7 dni od zakończenia 1 etapu rekrutacji. 

 

Regulamin projektu