banner
banner
banner
Menu

Projekt dot. roślin reliktowych

« wstecz

Dnia 1 października 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych „nr POIS.02.04.00-00-0008/17, Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych  gatunków i siedlisk.

 

Termin realizacji projektu : 01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.

Łączna wartość projektu: 780  065,40 PLN
Dofinansowanie UE: 663 055,59 PLN
 

Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salicaceae. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej Salix lapponum i wierzby borówkolistnej S. myrtilloides poprzez ich namnażanie ex situ, a w kolejnym etapie ich przywracanie na stanowiska naturalne przez reintrodukcję lub zasilanie populacji. 

 

Efektem ekologicznym projektu ma być powstanie w wyniku reintrodukcji oraz zasilania istniejących populacji przynajmniej:

 

• w przypadku wierzby lapońskiej 2 nowych populacji liczących po 200 (±15%) osobników, w przypadku wierzby borówkolistnej 2 populacji liczących po 200 osobników (±15%) na terenie Poleskiego Parku Narodowego.

 

• w przypadku wierzby lapońskiej 2 nowych populacji liczących po 200 (±15%) osobników oraz uzupełnienie jednej populacji, w przypadku wierzby borówkolistnej 2 populacji liczących po 200 osobników (±15%) na terenie Puszczy Knyszyńskiej.