[ MENU DODATKOWE ]


Regulamin

« wstecz

 

Regulamin
przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

 


Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1
Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.


§ 2
Patronatem  Honorowym  obejmowane  są w szczególności przedsięwzięcia o dużym  znaczeniu dla nauki i kultury oraz dla społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z jego misją i profilem.


§ 3
Prawo  przyznawania  Patronatu  Honorowego  przysługuje  wyłącznie  Rektorowi,  a  jego  decyzja  jest ostateczna. W   przypadku   przedsięwzięć związanych z zakresem obowiązków Prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Rektor może upoważnić  właściwego Prorektora do przyznania Patronatu  Honorowego.  Wówczas wydarzenie odbywa się pod  patronatem honorowym Prorektora. Decyzja Prorektora jest ostateczna.


§ 4
Przyznanie   Patronatu   Honorowego   nie   oznacza   deklaracji   osobistego   udziału   Rektora w przedsięwzięciu i nie wiąże się ze  wsparciem finansowym i organizacyjnym dla przedsięwzięcia.


§ 5
Rektor  zastrzega  sobie  prawo  do  wskazania  osób  reprezentujących  Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie w przedsięwzięciu obejmowanym Patronatem Honorowym.
 

§ 6
Informacja    o    Patronatach    Honorowych    Rektora    jest    zamieszczana    na    stronie    Uczelni:
www.up.lublin.pl

 

 

Rozdział II
Procedura przyznawania Patronatu Honorowego

 

 

Zewnętrzne Patronaty Honorowe

 

§ 7
O Patronat Honorowy  może się ubiegać wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

 

§ 8
W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  Patronat  Honorowy jest przyznawany każdorazowo na bieżącą edycję.

§ 9
1. Organizator w celu uzyskania Patronatu Honorowego składa do Rektora:
   1)  wniosek  o  objęcie  Patronatem  Honorowym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
   2)  inne dokumenty, jeżeli Rektor uzna je za konieczne.
   2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Uczelni: www.up.lublin.pl oraz w Biurze Rektora.

 

3. Wniosek  należy  złożyć  nie  później  niż  30  dni  przed  planowanym  przedsięwzięciem bezpośrednio w Biurze Rektora lub przesłać na adres: Biuro Rektora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 

4. Wnioski nadesłane lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

5. Wniosek podlega weryfikacji wg. kryteriów formalnych i merytorycznych.

 

§ 10
1. Rektor  ub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do organizatora o udzielenie wyjaśnień.

2. W przypadku niezłożenia przez organizatora dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lub  nieudzielenia  wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

§ 11
1. Biuro Rektora dokonuje oceny formalnej wniosku.

 

2. Jednostka  odpowiedzialna  za  promocję  Uczelni na  polecenie  Rektora  przygotowuje  opinię merytoryczną
wniosku i  w  celu  jej  ustalenia  może  zwracać  się o  dodatkowe  dane do organizatora oraz  do  innych  jednostek
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Wzór opinii stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 12
Decyzja w sprawie objęcia  przedsięwzięcia Patronatem  Honorowym  przekazywana  jest wnioskodawcy, w  formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, chyba  że,  z przyczyn organizacyjnych decyzja nie mogła zostać podjęta we wskazanym terminie.

 

§ 13
Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym bez podania przyczyny.
 


Wewnętrzne Patronaty Honorowe

 

§ 14

1. Patronaty  Honorowe  mogą być również przyznawane  na  wniosek  jednostek  Uniwersytetu Przyrodniczego    w    Lublinie w przypadku organizowania lub współorganizowania przedsięwzięć uczelnianych.

 

2. Procedura przyznawania Patronatu Honorowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z § 8-13 niniejszego Regulaminu.

 

3. W  przypadku  wydarzenia  organizowanego  przez  studenckie  koła  naukowe  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wniosek powinien być opatrzony pozytywną opinią opiekuna koła.

 

 


Rozdział III
Obowiązki związane z przyznaniem Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

§ 15
1. Organizator  przedsięwzięcia,  któremu został  przyznany  Patronat  Honorowy zobowiązany  jest do:
   1) poinformowania współorganizatorów i  uczestników o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym,
   2) umieszczenia   informacji   o   objęciu   przedsięwzięcia   Patronatem   Honorowym   we wszystkich   materiałach   promocyjnych i   informacyjnych związanych   z   realizacją przedsięwzięcia,  w  szczególności  poprzez  zamieszczenie  w  nich  logo  Uniwersytetu Przyrodniczego  w  Lublinie.  Logo  oraz  zasady  jego  użycia  określone  zostały  w Zarządzeniu  Rektora  nr    40/2013  z  dnia  16.09.2013  w  sprawie  systemu  identyfikacji wizualnej  Uniwersytetu Przyrodniczego   w   Lublinie   i   są   dostępne   na   stronie www.up.lublin.pl/siw,
   3) przedstawienia  do  weryfikacji  projektów  materiałów  z  wykorzystanym  logo  uczelni  na adres e-mail: promocja@up.lublin.pl  przed ich publikacją,
   4) współpracy  z jednostką odpowiedzialną za promocję Uczelni w  zakresie  zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w mediach uczelnianych (np. strona internetowa),
   5) złożenia w terminie 30 dni od  dnia  zakończenia   przedsięwzięcia   pisemnego sprawozdania  z  realizacji  przedsięwzięcia  objętego  Patronatem  Honorowym  wraz z dokumentacją fotograficzną.


2. Uniwersytet  Przyrodniczy  w  Lublinie  zastrzega  sobie  prawo do  eksponowania  materiałów informacyjnych  podczas  wydarzeń  objętych  Patronatem  Honorowym  przez  JM  Rektora  UP w Lublinie.

 


Rozdział IV
Odebranie Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

§ 16
1. W uzasadnionych przypadkach Rektor zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o objęciu danego przedsięwzięcia  Patronatem Honorowym. O decyzji organizator informowany  jest niezwłocznie  w formie pisemnej.

 

2.  O  zaistnieniu  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  organizator  zobowiązany  jest  bezzwłocznie poinformować  współorganizatorów  oraz  zrezygnować  z  używania  przyznanego  mu  wyróżnienia honorowego, w tym z używania logo Uczelni.
 

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe
 

 

§ 17
Zasady dotyczące udzielania Patronatów Honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Komitetach Honorowych.
 

§ 18
Uniwersytet  Przyrodniczy  w  Lublinie nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek działania podejmowane przez organizatora przedsięwzięcia lub zaniechania.