wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Ekoenergetyka

« wstecz

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

 

Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Produkcja energii w odnawialnych źródłach będzie mieć tendencję wzrostową w perspektywie długoterminowej, gdyż malejące zasoby surowców kopalnych wymuszają rozwój technologii ekoenergetycznych.

 

Studia na kierunku Ekoenergetyka zaspokajają potrzeby rynku pracy w tym zakresie, poprzez dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci będą w podstawowym zakresie przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w firmach o nastawieniu ekologicznym, w szczególności w dziedzinie energetyki rozproszonej. Studia umożliwią zdobycie umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych. Umiejętności te będą przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, jak np. biogazownie, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, elektrociepłownie, firmy produkujące biopaliwa. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi też pracę w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

 

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentom pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

  • Roślinne surowce energetyczne
  • Technologia biopaliw ciekłych, stałych, gazowych
  • Efektywność energetyczna
  • Ocena jakości biopaliw
  • Transport surowców energetycznych
  • Eksploatacja urządzeń ekoenergetycznych

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

Program studiów obejmuje 4-tygodniowe praktyki, które studenci mogą odbywać w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł: biogazowniach, wytwórniach peletów i brykietów, firmach produkujących i instalujących urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki wieloletniej współpracy z tego typu przedsiębiorstwami istnieje możliwość skorzystania z nawiązanych już kontaktów bądź wyszukania ich we własnym zakresie. Odbyte praktyki często przeradzają się w trwałe nawiązanie kontaktów i znalezienie zatrudnienia.

 

W programie studiów przewidziane są wyjazdy do przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ekoenergetycznej, gdzie studenci zapoznają się z rzeczywistym działaniem urządzeń OZE. Specjalistyczne pracownie i laboratoria, w których prowadzone są badania nad różnymi odnawialnymi źródłami energii oraz plantacje doświadczalne roślin energetycznych pozwolą studentom zdobywać wiedzę praktyczną w ramach ćwiczeń i przygotowania prac dyplomowych. Studenci mają również możliwość realizowania swoich pasji m.in. w Studenckim Kole Naukowym Ekoenergetyków, Studenckim Kole Naukowym Bioenergetyków.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, biologia, chemia.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0

Jeden przedmiot do wyboru: matematyka,

fizyka i astronomia, informatyka, goeografia

2.0 4.0
chemia, biologia 1.3 2.0

 

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Inżynierii Produkcji

dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69