[ MENU DODATKOWE ]


Etyka przestrzeni

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Etyka przestrzeni/ Ethics of space

Język wykładowy
 
polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny
Poziom kształcenia
 (I0, II0, jm)

Studia I stopnia, stacjonarne

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1 (0,76 kontaktowe/0,24 niekontaktowe

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 
Dr inż. Teresa Wyłupek
Jednostka oferująca moduł
 
 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Cel modułu
 
 

Zapoznanie się z podstawami etyki środowiskowej oraz powiązanie jej z zagadnieniami wartości przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście różnych koncepcji etycznych oraz systemów wartości ochrony przyrody, a także specyfiki filozoficznej refleksji nad przyrodą

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Zagadnienia wstępne: etyka jako dziedzina filozofii (definicja, współczesne znaczenie słowa etyka). Rodzaje etyki ze względu na: sposób podejścia do przedmiotu etyki (etyka normatywna, opisowa, metaetyka); zakres refleksji etycznej (mikroetyka, makroetyka, etyka moralna); szczegółowość i ogólność podejmowanych problemów moralnych (etyka ogólna, szczegółowa, normatywna); przestrzeń (definicja, rodzaje).

Najważniejsze koncepcje etyczne: etyka cnoty (Sokrates, Platon i Arystoteles); etyka miłości bliźniego (filozofia chrześcijańska); formalizm, czyli etyka obowiązku (Kant); Utylitaryzm (Mill); etyka umowy społecznej (Hobbes, Rousseau, Rawls); etyka uprawnień (Locke, Nozik, Dworkin).

Zagadnienie wartości przyrody: aksjologia, pojęcie wartości, wybrane teorie wartości, wartościowanie przyrody, wartości w przyrodzie, stosunek różnych koncepcji etycznych oraz systemów wartości do ochrony przyrody. Etyczne problemy współczesności: bioetyka – dylematy moralne współczesnej medycyny. Poziomy troski o środowisko. Uzasadnianie norm w etyce środowiskowej. Przegląd wybranych stanowisk etyki środowiskowej. Perspektywy patrzenia na środowisko, świadomość i edukacja ekologiczna Typy przestrzeni a geografia.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 
Lektury obowiązkowe:

Ganowicz-Bączyk A., Spór o etykę środowiskową, Kraków 2009.

Lektury uzupełniające:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Dylematy etyki środowiskowej, w: W. Tyburski (red.), Ekofilozofia i bioetyka, Toruń 1996, s. 43-64.

3. Piątek Z., Ekofilozofia, Kraków 2008.

4. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

5. Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Warszawa 2002

6. Św. Tomasz z Akwinu, O wieczności świata (De aeternitate mundi).

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

Metody dydaktyczne: wykłady (prezentacje multimedialne), dyskusje oraz indywidualne i zespołowe prezentacje studenckie (prezentacje typu Power Point).