[ MENU DODATKOWE ]


Personologia

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Personologia / Personology

Język wykładowy

 

j. polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

 

( I0, II0, jm)

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1 pkt. ECTS (0,8 kontaktowe/0,2 niekontaktowe)

 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Ryszard Bobowiec, prof. dr hab./ Cezary Kowalski, prof. dr hab.

Jednostka oferująca moduł

 

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Cel modułu

 

 

Opanowanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu teorii osobowości na różnych poziomach złożoności, patologii osobowości i możliwości modyfikowania osobowości.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

-Personologia jako nauka, holistyczne podejście do badania osoby – człowieka; osobowości na różnych poziomach złożoności; teorie osobowości; neuropsychologia – osobowość; analizy zachowania i psychoanalizy.

- Mechanizm podejmowania decyzji; świadomość, pasje i osobowość (człowiek/zwierzęta); wprowadzenie do systemu oceny osobowości.

- Typy osobowości ; osobowość i zdolności; wewnętrzna zmienność osobowości; genetyczne podstawy rozwoju osobowości; alternatywny opis osobowości; rodzinne i starcze podobieństwa osobowości.

- Komponent personalny i behawioralny w emocjach; podstawy inteligencji emocjonalnej

- Patologie osobowości; farmakologiczne modyfikowanie osobowości

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Literatura zalecana:

1. Oleś, P. K., (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Pervin, L. A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Hall, C. S., Lindzey, G., Campbell, J. B. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

4. Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

 

Literatura uzupełniająca:

 

5. Engler, Barbara (2008): Personality theories : an introduction (8th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.;

6. Terracciano, Antonio; et al. (2009): "Variants of the serotonin transporter gene and NEO-PI-R Neuroticism: No association in the BLSA and SardiNIA samples". Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 150B (8): 1070–7. doi:10.1002/ajmg.b.30932. PMC 2788669.

7. Krauskopf, C.J. & Saunders, D.R, (1994): Personality and Ability: The Personality Assessment System. University Press of America, Lanham, Maryland

8. Tapu, C.S. (2001): Hypostatic personality: psychopathology of doing and being made. Premier.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

 

Wykład, prezentacje multimedialne, testy psychologiczne, dyskusje, e-learning