[ MENU DODATKOWE ]


Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi

The origin and evolution of life on Earth.

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I, II, jm

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Dr hab. Wojciech Pęczuła

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Hydrobiologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Cel modułu

 

 

Celem modułu jest zapoznanie studentów uczelni przyrodniczej z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy i ewolucji życia na Ziemi.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego i Ziemi. Warunki do powstania życia – koncepcja zasady antropicznej. Czym jest zjawisko życia? – w poszukiwaniu definicji. Początki życia - panspermia czy abiogeneza: przegląd hipotez. Najstarsze ślady życia na Ziemi. Koncepcja „ostatniego uniwersalnego wspólnego przodka”. Kamienie milowe ewolucji – endosymbioza, plastydy, rozmnażanie płciowe i wielokomórkowość, opanowanie lądów. Pojawienie się zwierząt. Masowe wymieranie gatunków i ich rola w ewolucji. Kiedy i dlaczego pojawił się człowiek? Współczesne próby poszukiwania śladów życia w kosmosie.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. PWN, Warszawa

Weiner J. 2016. Życie i ewolucja biosfery. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Schopf J.W. 2002. Kolebka życia. PWN, Warszawa

Ryszkiewicz M. 1996. Ziemia i życie. Rozważania o ewolucji i ekologii. Prószyński i S-ka, Warszawa

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Wykład