[ MENU DODATKOWE ]


Nowoczesne sadownictwo

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Nowoczesne sadownictwo

Modern fruit production

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

Pierwszego stopnia

Drugiego stopnia

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1

Kontaktowe 1,

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

dr Tomasz Lipa

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Sadownictwa

Cel modułu

 

 

Zapoznanie studentów ze stanem produkcji sadowniczej i kierunkami jej rozwoju. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu sadownictwa. Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych oraz skalą ich produkcji. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu najnowszej technologii produkcji poszczególnych gatunków.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Światowa produkcja owoców klimatu umiarkowanego i klimatu gorącego. Czynniki wpływające na jakość owoców i wielkość produkcji sadowniczej. Rola odmiany w produkcji sadowniczej. Typy koron i ich formowanie. Podpory i rusztowania. Pielęgnacja gleby w sadzie i zasady nawożenia sadów. Zabiegi poprawiające jakość owoców. Pomologia (odmianoznawstwo) roślin sadowniczych. Praktyczne rozpoznawanie odmian na podstawie wyglądu owoców. Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym wpływający na produkcje sadowniczą. Najnowsze rozwiązania w produkcji i przechowywaniu owoców.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Pieniążek S. A. 2000. Sadownictwo. PWRiL Warszawa.

Mika A. 1996. Cięcie drzew i krzewów owocowych. PWRiL Warszawa.

Rejman A. 1994. Pomologia odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa.

Lipa T. Szot I. 2012. Odmianoznawstwo jabłoni. Wydawnictwo UP w Lublinie.

Żurawicz E. 2003. Pomologia odmianoznawstwo roślin sadowniczych aneks. PWRiL Warszawa.

Jankiewicz L. S., Lipecki J. (pod red.) 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN Warszawa. Tom 1.

Jankiewicz L. S., Filek M., Lech W. (pod red.) 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN Warszawa. Tom 2.

Czasopisma popularno-naukowe z zakresu sadownictwa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Wykłady połączone z prezentacją multimedialną 15 godzin,

Filmy poglądowe, wizyta w sadzie, praktyczna nauka rozpoznawania gatunków i odmian, konsultacje.