[ MENU DODATKOWE ]


Zwierzęta w życiu człowieka

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Zwierzęta w życiu człowieka

Animals in human life

Język wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I°, II°, jm)

I⁰, II°

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,68/0,32)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Ewa Januś

Jednostka oferująca moduł

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Cel modułu

Przedstawienie wiedzy z zakresu szerokiej, wielopłaszczyznowej
i nierozerwalnej więzi między człowiekiem a zwierzęciem
na przestrzeni wieków.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Początki interakcji człowiek-zwierzę - znaczenie zwierząt
w prehistorii; świat zwierząt w wierzeniach i mitach dawnych ludów; udomowienie zwierząt - przyczyny i cele domestykacji oraz jej skutki; zwierzęta jako źródło żywności (pogłowie zwierząt, wielkość produkcji i spożycia, systemy produkcji zwierzęcej, ich pozytywne i negatywne skutki) oraz produktów nieżywnościowych; wpływ globalizacji na bioróżnorodność świata zwierzęcego; rola zwierząt w kształtowaniu krajobrazu
i środowiska przyrodniczego; zwierzęta w religii (starożytny Egipt, Rzym, chrześcijaństwo), literaturze i sztuce; zwierzę jako towarzysz człowieka; zwierzęta w terapii człowieka (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia, zwierzęta transgeniczne, zwierzęta jako dawcy organów), wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. Lasota-Moskalewska A.: Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005.

2. Brückner A.: Mitologia słowiańska i polska, PWN, Warszawa, 1980.

3. Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. PWN, Warszawa, 1973.

4. Lipińska O.: Świat zwierząt w wierzeniach i mitach dawnych ludów. Gazeta Biskupińska 1999, 3, 2.

5. Litwińczuk Z. (red.): Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, PWRiL, Warszawa, 2011.

6. Serpell J.: W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie-zwierzęta. PIW, Warszawa, 1999.

7. Szczepanowicz B., Mrozek A.: Atlas zwierząt biblijnych. Wyd. WAM, Kraków, 2007.

8. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M.: Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów
do transplantacji u ludzi. Przegl. Hod. 2011, LXXIX, 1-4.

9. Żukowski K.: Perspektywy zastosowania badań genomicznych w hodowli zwierząt. Wiad. Zootech. 2011, XLIX, 103-108.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja problemowa