[ MENU DODATKOWE ]


Tajemnice warzyw, przypraw i ziół

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Tajemnice warzyw, przypraw i ziół

Secrets of vegetables, spices and herbs

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I°, II°

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1(0,5/0,5)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

Cel modułu

 

 

Zapoznania studentów z wybranymi, szczególnie interesującymi aspektami życia roślin warzywnych i zielarskich.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Zajęcia z przedmiotu służą przekazaniu wiedzy związanej z życiem i funkcjonowaniem wybranych gatunków roślin warzywnych i zielarskich, mających wpływ na wartość biologiczną otrzymywanych z nich surowców i produktów. Przekazane wiadomości dotyczą niektórych aspektów biologii, właściwości i użytkowania wymienionych roślin, a także aktualnej wiedzy dotyczącej ich wartości biologicznej i możliwości wykorzystania w celach spożywczych, medycznych i kosmetycznych, w odniesieniu do zastosowań tradycyjnych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

  1. Lewkowicz-Mosiej T. 2014. Zapomniane warzywa. Zysk i S-ka, Poznań.
  2. Lewkowicz-Mosiej T. 2014. Egzotyczne warzywa. Właściwości lecznicze i zastosowanie. Wyd. M, Kraków.
  3. Lutomski J. 2003. Ziołolecznictwo. Tradycja i przyszłość. Tower Press, Gdańsk.
  4. Świetlikowska K. 2008. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. SGGW, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

wykłady, dyskusja