[ MENU DODATKOWE ]


Przedsiębiorczość

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

II

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1 (0,5/0,5)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Dr Tomasz Kijek

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

Cel modułu

 

 

Celem modułu jest dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat planowania i rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych w aspekcie finansowym i organizacyjnym.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Wykład obejmuje: nowy biznes – determinanty sukcesu, cechy i umiejętności liderów nowego biznesu, identyfikacja i ocena pomysłów biznesowych, źródła finansowania, formy prawne nowych przedsięwzięć biznesowych, system finansowo – księgowy, kluczowe czynności związane z wejściem na rynek, zespół założycielski i kultura organizacyjna, franchising, przedsiębiorczość międzynarodowa, wykorzystanie internetu w biznesie, formalne i nieformalne metody ochrony własności intelektualnej, zakończenie procesu uruchomienia nowej firmy.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Literatura obowiązkowa:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. WAIP, Warszawa, 2010.

 

Literatura zalecana:

1. B. Glinka, S. Gudkova: Przedsiębiorczość. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Wykład, prezentacja projektów, dyskusja.