[ MENU DODATKOWE ]


Bioinspiracje i biomimetyka

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Bioinspiracje i biomimetyka

Bioinspiration and biomimetics

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I, II

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

dr hab. Grzegorz Łysiak

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

Cel modułu

 

 

Moduł wskazuje na interdyscyplinarne związki w zakresie fizjologii roślin i zwierząt, i ekologii oraz ich inżynierskich zastosowań do projektowania nowych materiałów, urządzeń i systemów inspirowanych naturą.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Treści modułu dotyczyć będą przeszłych, teraźniejszych i przyszłych rozwiązań problemów człowieka inspirowanych naturą. Studenci dowiedzą się jak eksperci biomimetyki (bioniki, biomimicry)i wykorzystują organizmy i ekosystemy jako modele dla innowacji i odkryć inżynierii, architektury czy biznesu. Wśród szczegółowych zagadnień znajdą się postawy ekologii, ekologii roślin i zwierząt, inżynierii materiałowej, bioinżynierii i biomechaniki. Studenci poznają podstawy kreatywnego myślenia i innowacyjne rozwiązania inspirowane przykładami z natury, w tym rozwiązania dla nowych źródeł energii (np. humbak jako model dla elektrowni wiatrowych), rozwoju transportu (maszyny latające Loenardo da Vinci), architektury (termitiera), rolnictwa (ekosystemy prerii), medycyny (sieci neuronowe), komunikacji (systemy echolokacyjne) itp.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Materiały konieczne i uzupełniające do zapoznania będą podawane sukcesywnie w trakcie semestru[i]

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne, w tym w jeżyku angielskim