[ MENU DODATKOWE ]


Zasady postępowania w życiu społecznym i zawodowym

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Zasady postępowania w życiu społecznym i zawodowym

Język wykładowy

 

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

2, II

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

2 (1,44+0,56)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Dr hab. Adam Bownik

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Cel modułu

 

 

Celem tego modułu jest zapoznanie studentów z zasadami postępowania w życiu społecznym i zawodowym z różnymi rodzajami norm, koncepcji sprawiedliwości i sposobami rozwiązywania konfliktów.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Człowiek jako istota społeczna. Normy i zasady życia społecznego w różnych etapach życia człowieka. Pojęcie wartości, hierarchia wartości. Rodzaje i cechy postaw społecznych. Normy prawne. Normy religijne. Normy obyczajowe. Normy etyczne (moralne). Rodzaje konfliktów społecznych i sposoby ich rozwiązywania. Podział instytucji społecznych. Różne koncepcje pojęcia sprawiedliwości. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki w nauce. Czynniki kształtujące postawy społeczne człowieka.

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

1. Aronson E., Wilson T. D. Akert R. M. Psychologia Społeczna. Serce i umysł. 2012. Zysk i S-ka

2. Cieślikowska M., Pieczewski A. Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika. Uniwersytet Łódzki, Łodź 2013.

3. Drzeżdżon W. Etyczne aspekty pracy zawodowej.

Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X.

4. Kodeks etyki pracownika naukowego (projekt). Nauka 3/2012, 33-46.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną