[ MENU DODATKOWE ]


Tajniki żywności w relacji surowiec-produkt

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Tajniki żywności w relacji surowiec-produkt

The food secrets in the material - product relationship

Język wykładowy

 
polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I i II stopień

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1 punkt ECTS (15 godz. – kontaktowe, 15 godz. – niekontaktowe)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Prof. dr hab. Jerzy Jamroz

Jednostka oferująca moduł

 
 

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

Cel modułu

 
 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z kształtowaniem jakości produktu w zależności od cech surowca i doboru parametrów przetwórczych

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Treści modułu dotyczą podstawowych wiadomości z zakresu technologii skrobi oraz surowców skrobiowych; technologii przetworów owocowo-warzywnych oraz technologii tłuszczów i białek roślinnych. Poznanie technologii produkcji syropów cukrowych, produktów suszonych, smażonych i gotowanych; utwardzanie olejów roślinnych oraz technologii koncentratów i izolatów białkowych. Utrwalanie produktów spożywczych z zastosowaniem metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 

1. Pałasiński M. (praca zbiorowa). Technologia przetwórstwa węglowodanów, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 1999.

2. Krygier K. (praca zbiorowa). Współczesna margaryna aspekty technologiczne i żywieniowe. WNT. Warszawa 2010.

3. Świderski F. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

4. Gawęcki J. (pod redakcją). Współczesna wiedza o węglowodanach. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. 2001.

5. Gawęcki J. (pod redakcją). Białka w żywności i żywieniu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. 2003.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 
 

Wykład, dyskusja