[ MENU DODATKOWE ]


Wykorzystanie technologii druku 3D

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 
Wykorzystanie technologii druku 3D
Application of 3D Printing Technology

Język wykładowy

 
Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

II0, studia stacjonarne

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 
0,5/0,5

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

mgr inż. Jarosław Tatarczak

Jednostka oferująca moduł

 
 

Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

Cel modułu

 
 

Zapoznanie studentów z technologią oraz obecnymi trendami związanymi z wykorzystaniem druku i skanu 3D

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Podstawowe rodzaje technologii 3D; elementy składowe drukarek 3D; dobór właściwych materiałów do druku; przygotowanie modelu do druku; sterowniki i oprogramowanie drukarek 3D; rapid prototyping; inżynieria odwrotna; oprogramowanie do projektowania modeli 3D; technologia skanu 3D; obróbka komputerowa skanów 3D; wykorzystanie technologii w różnych gałęziach przemysłu.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 
Literatura zalecana:

· A. France, Świat druku 3D. Przewodnik, Wyd. Helion, 2014 ISBN 978-83-246-9114-2,

· E. Canessa, C. Fonda, M. Zennaro, Low-cost 3D Printing for Science, Education & Sustainable Development, ICTP 2013 (ebook)

· C. Barnatt, 3D Printing: Second Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 
 
 

wykład, doświadczenie, przygotowanie projektu