[ MENU DODATKOWE ]


Bases of human nutrition

« back

PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI/ BASES OF FOOD TECHNOLOGY

 

Opis przedmiotu / Course description

 

1

2

4

Lp

OPIS PRZEDMIOTU

TREŚĆ (należy wypełnić lub uzupełnić)

1

Nazwa przedmiotu

Podstawy Żywienia Człowieka

Course title

Bases of Human Nutrition

2

Kod przedmiotu

-

Course code

3

Godziny zajęć

wykłady 30 ćwiczenia 10

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) laboratoria 20

Contact hours

lectures 30 classes 10 trainings -

other (specify) labs20

Study time

4

Liczba punktów ECTS

5

ECTS credits

5

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Type of the course

obligatory

6

Poziom przedmiotu

I stopnia

Level of the course

Bachelor's degree programme

7

Rok studiów

II

Year of study

8

Semester studiów

zimowy (III)

Semester of study

Winter (III)

9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Paweł GLIBOWSKI

Name of lecturer(s)

10

Słowa klucze

podstawowa wiedza dotycząca żywienia człowieka……….

Keywords

basic knowladge of human nutrition

11

Cele przedmiotu

Celem modułu jest zapoznanie studentów z racjonalnym sposobem żywienia, rolą składników żywności w żywieniu człowieka, normami i zaleceniami żywieniowymi oraz wartością odżywczą produktów i potraw.

Objective of the course

A student must be familiar with rational nutrition, role of food ingredients in food and human nutrition, as well as with nutrition norms and recommendations, and nutritional value of foods and food dishes.

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady

1. Skład organizmu człowieka, niezbędne składniki odżywcze i składniki pokarmowe;

2. Pojęcie wartości odżywczej, strawności, przyswajalności, biodostępności;

3. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze a normy żywienia i zalecenia żywieniowe;

4. Przemiana materii i energii u człowieka, bilans energetyczny, nadwaga i otyłość, wskaźniki i zapobieganie;

5. Rola i przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, błonnika pokarmowego, witamin oraz składników mineralnych w organizmie, skutki niedoborów, wartości odżywcze, główne źródła w żywności, spożycie na tle zaleceń żywieniowych.

Ćwiczenia

1. Wyliczanie wartości energetycznej pożywienia oraz pomiar podstawowej i całkowitej przemiany materii,

2. Charakterystykę wartości odżywczej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

3. Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą produktów spożywczych,

4. Pomiary antropometryczne w ocenie stanu odżywienia,

5. Analizę gospodarki wodno – elektrolitowa oraz równowagi kwasowo – zasadowa organizmu.

Course contents

Lectures

1. Human composition, necessary nutritional and food compounds

2. Definition and meaning of nutritional value, digestibility, bioavailability,

3. Nutrition norms and recommendations and demand on nutritional compounds

4. Metabolism and energy turnover, calorie balance, overweight and obesity, indexes and prevention

5. Role and metabolism of protein, carbohydrates, lipids, dietary fiber, vitamins and mineral compounds. Consequences of deficiencies, nutritional value, main food sources, consumption and nutrition recommendations

Classes and labs

1. Calculation of food caloricity, basal and total metabolism

2. Nutrition value characterisation of animal and plant origin products

3. Effect of technological processes on nutritional value of food

4. Anthropometric measurements in evaluation of feeding

5. Analysis of water-electrolyte and acid-base balance of human body

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

1. Chemia

Pre-requisities

1. Chemistry

14

Efekty kształcenia

Wiedza:

1. Zna przemiany składników odżywczych zachodzące w organizmie oraz ich wpływ na organizm człowieka.

2. Ma wiedzę dotyczącą wartości odżywczej produktów i potraw.

3.Rozumie zalecenia odnośnie norm spożycia poszczególnych składników i produktów spożywczych.

Umiejętności:

1. Potrafi dokonać prostych porad w zakresie prawidłowego żywienia.

2. Wykonuje obliczania i ocenia wartość odżywczą gotowych wyrobów, potraw, posiłków i całodziennej racji pokarmowej.

3. Umie dokonać oceny sposobu żywienia w odniesieniu do norm i zaleceń żywieniowych.

Kompetencje społeczne:

1. Jest świadomy wpływu żywienia na zdrowie społeczeństwa i potrafi dzielić się wiedzą poza środowiskiem akademickim.

2. Potrafi formułować opinie dotyczące grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu..

Learning outcomes

Knowledge:

1. Student knows metabolism of nutrient compounds ant their influence on human body

2. Student has knowledge concerning caloricity of foods and dishes

3. Student understands norms and recommendations concerning inpidual compounds and food products

Skills:

1. Student is able to give simple advices concerning rational nutrition

2. Student does calculations and estimations of nutritional value of foods, dishes, meals and daily feeding ration

3. Student can formulate an opinion about eating habits with reference to norms and recommendations

Social behaviour:

1. Student is aware of the effect of nutrition on society health and he/she can share his/her knowledge behind academic society

2. Student can formulate opinions concerning social groups in the context of his/her occupation

15

Materiały dydaktyczne

-

Teaching and learning material

-

16

Zalecane lektury

Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2009.

Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności.: Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

References

Human Nutrition - Catherine Geissler, Hilary Powers. Elsevier, 2012

Advanced Human Nutrition Denis Medeiros, Robert E. C. Wildma. Jones and Bartlet Learning, 2012

Introduction to Human Nutrition Michael J. Gibney,Susan A. Lanham-New,Aedin Cassidy,Hester H. Vorster. John Wiley & Sons, 2009

17

Metody nauczania

wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne

Teaching methods

lectures, labs, classes

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów. Na ćwiczeniach studenci wykonują doświadczenia i analizy.

19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures.for the practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab

20

Metody oceny

1. Ćwiczenia laboratoryjne: sprawozdania i okresowe sprawdziany pisemne.

2. Ćwiczenia audytoryne: okresowe sprawdziany pisemne.

Assessment methods

1.Laboratory classes: reports and periodic written tests.

2.Classes: periodic written tests.

21

Metody egzaminowania

Na zakończenie semestru egzamin pisemny obejmujący całość materiału z wykładów i ćwiczeń.

Examination methods

Final written examination covering the whole contents of lectures labs and classes in the end of the semester.

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-