[ MENU DODATKOWE ]


Dairy Technology

« back

 
TECHNOLOGIA MLEKA/ DAIRY TECHNOLOGY
Opis przedmiotu  / Course description
 
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Technologia mleka

Course title
Dairy technology
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć
wykłady 30.0 ćwiczenia 45.0

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) - -

Contact hours
lectures 30.0   classes 45.0   trainings -
other (specify) --
Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
6
ECTS credits
5
Rodzaj przedmiotu
Obowiązkowy
Type of the course
Obligatory
6
Poziom przedmiotu
Undergraduate studies
Level of the course
Bachelor's degree programme
7
Rok studiów
III
Year of study
8
Semester studiów
letni (6.)
Semester of study

summer semester (6)

9
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Stanisław Mleko - osoba odpowiedzialna, Waldemar Gustaw

Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze
mleko, technologia, chemia żywności, reologia
Keywords

milk, technology, dairy, food chemistry, rheology

11
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi przy produkcji produktów mleczarskich. Studenci poznają procesy technologiczne i rodzaje produktów mleczarskich otrzymywanych w wyniku ich zastosowania.

Objective of the course

The aim of the course is to acquaint students with the technology used in the manufacture of dairy products. Students will learn the processes and types of dairy products obtained by their use.

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:
Chemiczne i fizyczne właściwości mleka Mikrobiologia produkcji mleczarskiej
Śmietanka, śmietana i masło
Jogurt i inne mleczne napoje fermentowane
Zagęszczone i suszone produkty mleczne
Lody
Sery

Fizykochemiczne podstawy procesów w technologii mleczarskiej

Białkowe preparaty otrzymywane z mleka.
Właściwości funkcjonalne białek mleka
Reologia produktów mleczarskich

Zjawisko żelowania w technologii mleka, nowoczesne kierunki zastosowania żeli

Ćwiczenia:
Badania fizykochemiczne mleka
Badania śmietany i śmietanki
Badania napojów fermentowanych
Badania masła
Badanie lodów
Badanie serów
Badanie serów topionych
Badania mleka w proszku

Właściwości relogiczne produktów mleczarskich

Zjawisko żelowania białek serwatkowych
Course contents
Lectures:

Comparison of the milk of mammals, the influence of some factors on the composition of cow's milk

Chemical and physical properties of milk
Cream, cream and butter
Dairy microbiology
Yogurt and othermilk fermented beverages
Ice cream
Cheeses
Physicochemical basis of the processes in dairy technology
Protein preparations derived from milk.
Functional properties of milk proteins
Rheology of dairy products
Gelation in dairy technology, modern applications of gels
Laboratory exercises:
Physicochemical properties of milk
Physicochemical properties of creamand sour cream
Fermented beverages
Physicochemical properties of butter
Physicochemical properties of ice cream
Physicochemical propertiesof cheeses
Examination of processed cheese
Milk powder - physicochemical properties
Dairy rheology
Gelation process of whey proteins
13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Student powinien być zaznajomiony wstępnie z takimi przedmiotami jak:

chemia żywności,
mikrobiologia żywności,
biochemia,
ogólna technologia żywności
inżynieria żywności.
Pre-requisities

The student should be familiar with the following subjects:

food chemistry,

food microbiology,

biochemistry,

general food technology

food engineering.
14
Efekty kształcenia

Efektem kształcenie będzie:

- wiedza studentów na temat fizykochemicznych właściwości mleka,

- wiedza studentów na temat technologii produkcji produktów mleczarskich,

- umiejętność oceny właściwości fizykochemicznych produktów mleczarskich,

- znajomośc najnowszych trendów w wykorzystaniu składników mleka.

Learning outcomes

The results of the course will be:

- knowledge of students about the physicochemical properties of milk

- knowledge of students about the manufacturing of dairy products,

- ability to assess the physicochemical properties of dairy products,

- knowledge of the latest trends in the application of milk constituents.

 
15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury

Mleczarstwo - Praca zbiorowa pod red. S. Ziajka. Olsztyn. 2001

Mleczarstwo – zagadnienia wybrane . Praca zbiorowa pod red. S. Ziajka. Olsztyn. 1997

Mleko – produkcja, badania, przerób, Jurczyk, M. Wyd. SGGW, Warszawa 1997. ….

References

Milk Processing and Quality Management

Edited by: Tamime, Adnan Y., 2009 John Wiley & Sons

Tamime and Robinson's Yoghurt - Science and Technology (3rd Edition)

Edited by: Tamime, A.Y.; Robinson, R.K. 2007 Woodhead Publishing

Dairy Powders and Concentrated Products

Edited by: Tamime, Adnan Y., 2009 John Wiley & Sons

Cheese - Chemistry, Physics and Microbiology (3rd Edition)

Edited by: Fox, Patrick F.; McSweeney, Paul L.H.; Cogan, Timothy M.; Guinee, Timothy P., 2004 Elsevier

17
Metody nauczania

wykłady, laboratoria

Teaching methods
lectures, labs
18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów.

19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lecture.

20
Metody oceny

Laboratoria: okresowe sprawdziany praktyczne i pisemne

Assessment methods

Laboratory classes: periodic practical and written tests

21
Metody egzaminowania

Na zakończenie semestru egzamin pisemny obejmujący całośc materiału z wykładów i ćwiczeń

Examination methods

Final written examination covering the whole contentsof lectures and classes in the end of the semester

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-