[ MENU DODATKOWE ]


Effort Standardize and Biological Regeneration of Horses

« back

 

 

NORMOWANIE WYSIŁKU KONI I ODNOWA BIOLOGICZNA KONI/
EFFORT STANDARDIZE AND BIOLOGICAL REHGENERATION OF HORSES

Opis przedmiotu / Course description
 
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Normowanie Wysiłku i Odnowa Biologiczna Koni

Course title

Effort Standardize and Biological Regeneration of Horses

2
Kod przedmiotu
…..…
Course code
 
3
Godziny zajęć
wykłady  8 ćwiczenia 7

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) - -

Contact hours

lectures 8   classes 7   trainings -

other (specify) --

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
2
ECTS credits
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory.
6
Poziom przedmiotu
II stopnia.
Level of the course

Master's degree studies as second- degree programme.

7
Rok studiów
II
Year of study
8
Semester studiów
Semestr zimowy (I)
Semester of study

Winter semestr. (I.)

9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Katarzyna STRZELEC.
 
Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze
trening, wysiłek, odnowa biologiczna koni
Keywords

training, effort, biological regeneration.

11
Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami normowania wysiłku, praktyczną kontrolą treningu konia oraz metodami odnowy biologicznej.

Objective of the course

Students must be familiar with issues of effort standardize, practical training control and methods of biological regeneration.

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:

1. Wartości wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi w czasie wysiłku wytrzymałościowego, szybkościowego i wytrzymałościowo-szybkościowego- analiza i interpretacja.

2. Wpływ treningu w różnego rodzaju dyscyplinach jeździeckich na organizm konia (kontrola obciążeń, objawy przetrenowania).

3. Odnowa biologiczna: regeneracja powysiłkowa stawów, ścięgien i mięśni koni wyczynowych.

4. Odnowa biologiczna: zastosowanie składników odżywczych i przyspieszających regenerację tkanek.

5. Przygotowanie i wydolność koni trenowanych w warunkach wysokiej temperatury.

6. Opieka nad wyczynowym koniem rajdowym i wkkw, kontrola urazów.

Ćwiczenia

1. Kontrola podstawowych parametrów fizjologicznych (tętna, oddechów i temperatury).

2. Praktyczne pomiary tętna spoczynkowego, powysiłkowego i restytucyjnego przy zastosowaniu monitorów pracy serca.

3. Stosowanie preparatów rozluźniających, odprężających i rozgrzewających.

4. Masaż i ćwiczenia rozciągające, wykorzystanie środków i sprzętu do odnowy biologicznej.

5. Badanie polowe koni rajdowych (odwodnienie, błony śluzowe, wypełnienie naczyń, perystaltyka jelit, napięcie mięśni, ruch).

 
Course contents

1. Values of hematological and biochemical blood indicators during endurance and high-speed effort (analysis and interpretation)

2.Influence of training on horse's organism in different kinds of riding disciplines (load control, overtrained signs)

3. Biological regeneration: postexercise regeneration of joints, tendons and muscles of competitive horses

4. Biological regeneration: apply of nutrients and speed up tissue regeneration.

5.Preparing and function of horses in high temperature conditions .

6. The care of endurance and eventing horses, injury's control.

Classes

1. Control of basic physiological parameters (heart rate, breath and temperature).

2. Practical measurements of rest, after exercise and restitution heart rate by use Polar Sport Tester.

3. Apply of relaxing and warming preparations.

4. Massage and streching exercise by use aids and biological regeneration appliance.

5. Field examination of endurance horses (dehydration, mucous membranes, capillary refill, gut sound, gait).

 
13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz etologii i ochrony zdrowia konia.

 
Pre-requisities

…Basic knowledge on anatomy and physiology of animals, ethology and health care of horse.………

14
Efekty kształcenia

Zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania organizmu konia podczas wysiłku. Umiejętność przeprowadzenia pomiarów tętna, oddechów i temperatury oraz podstawowych zabiegów odnowy biologicznej. Umiejętność interpretacji wskaźników biochemicznych i hematologicznych krwi

 
Learning outcomes

Understanding basic rules of function of horse organism during effort. Ability to carry out of field examinations and basic treatments of biological regeneration. Ability to interpretation of biochemical and hematological indicators of blood

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury
1. K. Skorupski: Psychologia treningu koni
2. E. Szarska: Konne rajdy długodystansowe
3. E. Szarska: Badania laboratoryjne w treningu koni
References

S. Pilliner, Z. Davies: Jak osiągnąć mistrzowską formę w treningu koni

17
Metody nauczania
wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne
 
Teaching methods

lectures, classes, practical classes

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów, zajęcia praktyczne przy koniach

19
Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures. Practical demonstration will be given

20
Metody oceny
Ćwiczenia praktyczne: ocena ćwiczeń praktycznych
Ćwiczenia teoretyczne: okresowy sprawdzian pisemny
Assessment methods

Practical classes: evaluation of practical classes

Classes: periodic written test
21
Metody egzaminowania
Końcowe zaliczenie pisemne i praktyczne
Examination methods
Final written and practical examination
22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-