[ MENU DODATKOWE ]


Breed Biology/ Animal Reproduction

« back

 

 

BIOLOGIA ROZRODU (ROZRÓD ZWIERZĄT)/ BREED BIOLOGY (ANIMAL REPRODUCTION)

 Opis przedmiotu  / Course description
 
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Biologia rozrodu/Rozród zwierząt

Course title
Breed biology/Animal Reproduction
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć

wykłady 30 ćwiczenia 30

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) - -

Contact hours

lectures 30   classes 30   trainings -

other (specify) --

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
………
ECTS credits
………
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course
Bachelor's degree programme
7
Rok studiów
III rok
Year of study
III
8
Semester studiów
zimowy (V)
Semester of study
winter semester (V)
9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Hanna Bis-WENCEL
Name of lecturer(s)
Hanna Bis-WENCEL
10
Słowa klucze
komórka jajowa, plemnik, ciąża
Keywords

ovum, sperm cell, pregnancy

11
Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z z budową anatomiczną układu rozrodczego zwierząt gospodarskich i problematyką związaną z czynnościami fizjologicznymi w okresie dojrzałości płciowej.

Objective of the course

Acquaint students with the anatomy of the reproductive system of livestock and the problems associated with physiological activities during puberty.     

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Tematy wykładów:
 
1. Podstawowe pojęcia związane z rozrodem
2. Oogeneza i spermatogeneza

3. Fizjologia zapłodnienia i współczesne teorie na temat owulacji

4. Regulacja neurohormonalna czynności rozrodczych samicy
5. Synchronizacja rui
6. Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
7. Transplantacja zarodków
8. Metody oznaczania płci zarodka
9. Obuieralność zarodków- przyczyny i skutki
10. Sposoby rozpoznawania ciąży
11. Poród fizjologiczny
12. Opieka nad rodzącą samicą
13. Zaburzenia okresu okołoporodowego

14. Zaburzenia immunologiczne układu rozrodczego samic

15. Zaburzenia immunologiczne układu rozrodczego samców

 
Tematy ćwiczeń:
 
1-2 Budowa układu rozrodczego samicy (różnice gatunkowe)
• jajniki
• jajowody
• macica
• zewnętrzne narządy płciowe

Oogeneza, owulacja, falowa teoria owulacyjna, budowa komórki jajowej

 
3. preparat anatomiczny. Zaliczenie
 
4-5. Budowa układu rozrodczego samca

    a) narządy wewnętrzne (różnice gatunkowe)

• spermatogeneza
• budowa jądra
• nasieniowód
b) dodatkowe gruczoły płciowe (różnice gatunkowe)
• budowa prącia (różnice gatunkowe)
6. Preparat anatomiczny
7. Zaliczenie

8 - 9. Nasienie, skład chemiczny, fizyczny, budowa plemnika (preparat)

10 -11. Wady plemników i nasienia

12-13. Regulacja hormonalna u zwierząt gospodarskich, wskaźniki płodności i plenności zwierząt gospodarskich

14. Odrabianie zaległych ćwiczeń
15. Zaliczenie końcowe     
 
Course contents
Lectures

1. Basic concepts related to reproduction

2. Oogenesis and spermatogenesis

3. Physiology of fertilization and contemporary theories about ovulation

4. Neueohormonal regulation of female reproductive function

5. Estrus synchronization

6. Biotechnology in animal reproduction

7. Embryo transplantation

8. Methods for determining the sex of the embryo

9. Embryo-mortality - causes and consequences

10. Methods of recognition of pregnancy

11. Physiological delivery

12. Caring for female

13. Disorders of perinatal period

14. Immunological disorders of the female reproductive system

15. Immunopathology of the male reproductive system

 
Classes

1-2 Construction of the female reproductive system (sp. differences)

• ovaries

• Fallopian tubes

• uterus

• External genitalia

Oogenesis, ovulation, ovulatory wave theory, the construction of the egg/ovum

3. Anatomical slide. Test

4-5. Construction of the male reproductive system

    a) internal organs (species differences)

• spermatogenesis

• testes constitution

• deferent canal

b) additional sexual glands (species differences)

• constitution of a penis (sp. differences)

6. Anatomical slide

7. Test

8 - 9. Seed, chemical and physical composition, sperm structure (slide)10-11. Disadvantages of sperm and semen

12-13. Hormonal regulation in farm animals, fertility rates and fecundity of farm animals14. Overdue classes15. Final test

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

anatomia, fizjologia, embriologia
Pre-requisities

anatomy, physiology, embryology

14
Efekty kształcenia

Zapoznanie z budową anatomiczną i czynnościami fizjologicznymi układu rozrodczego zwierząt

Learning outcomes

Acquaintance with the anatomical structure and physiological activities of the reproductive system of animals.

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury
1. Bielański W.: Rozród zwierząt. PWRiL., 1977.

2. Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. Universitatis., 1993.

3. Krzymowski Tadeusz, PWRiL. Fizjologia zwierząt

References

1. H. Joe Bearden, John W. Fuquay, Scott T. Willard: Applied Animal Reproduction

2. E. S. E. Hafez, B. Hafez: Reproduction in Farm Animals

3. M.A.M. Taverne, A.H. Willemse: Diagnostic Ultrasound and Animal Reproduction

17
Metody nauczania
wykłady, zajęcia praktyczne
Teaching methods

lectures, practical work

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów
19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures
20
Metody oceny
1. Ćwiczenia: końcowe zaliczenie pisemne.
Assessment methods

1.Classes: final written test.

21
Metody egzaminowania

Na zakończenie semestru zaliczenie pisemne obejmujące całość materiału z wykładów i ćwiczeń.

Examination methods

Final written test covering the whole contentsof lectures and classes in the end of the semester.

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-