[ MENU DODATKOWE ]


Behawiorystyka zwierząt

« wstecz

studia stacjonarne I i II stopnia 

i niestacjonarne I i II stopnia

 


Oferta programowa kierunku   |   Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia  

Oferta programowa kierunku studiów

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT  

 

 

 

 


Behawiorystyka zwierząt jest nowym i jedynym kierunkiem w Polsce, który obejmuje kształcenie  w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.
   
Studia umożliwią poznanie:


• mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
• związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
• powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

 

  

Różnorodność przedmiotów zgrupowanych w moduły o charakterze ogólnym,  kierunkowym i specjalistycznym, doświadczenie kadry naukowej (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe) gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.
 

Stały i bezpośredni kontakt z praktyką w tym zakresie, charakter prowadzonych zajęć w tym również terenowych umożliwi doskonalenie zawodowe. Problematyka interdyscyplinarna studiów pozwoli również na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwi podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, czy reakcjom niepożądanym, nietypowym rzutującym na prawidłowe funkcjonowanie organizmów. Zagadnienia sfery psychicznej i emocjonalnej dotychczas traktowane były w sposób marginalny.
 

Różnorodność gatunków zwierząt będących przedmiotem studiów jest bogata, obejmuje  różne gatunki,  grupy użytkowe i rasy. Uwzględnia  również biologię tych  zwierząt również egzotycznych, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania człowieka.
 

W ofercie przedmiotów uwzględniono również aspekt prawny i etyczny samych zwierząt,  dobrostanu i ochrony z włączeniem zagadnień bioetycznych.

 

Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt, proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

 

Przykłady przedmiotów:

biologia, chemia, anatomia, neuro-fizjologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i behawioralna. biologia zwierząt wszystkich grup użytkowych, towarzyszących, wolnożyjących, gospodarskich, ptaków egzotycznych, ozdobnych, akwarystyka, terrastyka. biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, interakcje człowiek - zwierzę, zwierzę - zwierzę, terapia i sporty z udziałem zwierząt, neurologia, symptomatologia i fizjoterapia zwierząt, metodologia badań behawioralnych.


Miejsce odbywania praktyk:

hodowle zamknięte, schroniska, zwierzętarnie, ogrody zoologiczne, hotele i pensjonaty dla zwierząt, fermy hodowlane, ośrodki szkolenia psów, hodowle terapeutyczne i rezerwaty.

prof. dr hab. Maria Tietze
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej


 


 

 

 

 

 

Stawiamy na praktykę!:

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Posiada kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z   uwzględnieniem ich dobrostanu.
 
Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w różnych ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących człowiekowi, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenie terapii z udziałem zwierząt. 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 - z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 - Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku behawiorystyka zwierząt albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl