Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]



Janulewicz Paweł

« wstecz


 

 

Dr inż. Paweł Janulewicz

Stanowisko: Adiunkt, 

 

Katedra Zarządzania i Marketingu,  Jednostka:

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu  Przyrodniczego w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon:+48 81 461 00 61 w. 285,

e-mail: pawel.janulewicz@up.lublin.pl

 

1998 – 2003 Studia w Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Rolniczym specjalność: Agrobiznes. 

 

20/12/2011 obroniona praca doktorska na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziedzina nauk ekonomicznych; dyscyplina: ekonomia, specjalności: marketing, rozwój lokalny, rozwój terytorialny, zarządzanie w samorządzie terytorialnym.

 

W 2014 roku ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji „Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii i racjonalizacji wykorzystywania OZE”.  Od 2001 do 2005 pracownik Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Od 2007 do 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

 

Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zainteresowania naukowe obejmują politykę rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. Autor/współautor 24 publikacji naukowych, promotor licznych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

 

*** 

Wykaz publikacji: 

 

a) publikacje własne:

 

1. Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa / pod red. nauk. Dionizego Niezgody. - Lublin 2005 : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej. - s. 277-283, ISBN 83-920244-1-9 (3 pkt.)

 

2. Rozwój gminy Milejów zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / red. nauk. prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. - S. 81-88. - ISBN 83-7244-797-7 (3 pkt.)

 

3. Kreowanie i rozwój produktu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym = Marketing products in local and regional development / red. nauk. Mieczysław Adamowicz - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 123-131. - ISBN 83-7244-846-9 (3 pkt.)

 

4. Położenie nadgraniczne - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć T. 1 / pod red. Mieczysława Adamowicza i Agnieszki Siedleckiej - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ, 2007. - S. 98-105 - ISBN 978-83-61044-04-8 (3 pkt.)

 

5. Konkurencyjność gmin wiejskich województwa lubelskiego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2008 T. 10 z. 2, s. 92-97. (4 pkt.)

 

6. Wykorzystanie badań marketingowych jako elementu zwiększającego szanse rozwoju lokalnego na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 399- 411. - ISBN 978-83-7378-357-7 (3 pkt.)

 

7. Analiza zasobów i otoczenia gmin na przykładzie województwa lubelskiego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009 T. 11 z. 3, s. 142-146 (4 pkt.)

 

8. Produkt unikalny i jego znaczenie w poprawie konkurencyjności gminy. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Izabeli Baruk - Toruń : TNOIK, 2009. - S. 199-211, il., bibliogr. - ISBN 978-83-7285-454-4 (1,5 pkt.)

 

9. Ranking gmin województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społecznego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009 z. 542 Cz. 2, s. 963-969 (6 pkt.)

 

10. Atrakcyjność gmin województwa lubelskiego w ocenie przedsiębiorców. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010 T. 12 z. 5, s. 60-63 (6 pkt.)

 

11. Konkurencyjność gmin na przykładzie województwa lubelskiego. /[AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. W: Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / pod red. J. Sokołowski, M. Sosnowski – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. –S. 234-245- ISBN 978-83-7695-180-5 (9 pkt.)

 

12. Strony internetowe jako instrument w pozycjonowaniu konkurencyjności gmin na przykładzie województwa lubelskiego. /[AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. W: Studia Ekonomiczne i regionalne, Tom 5, Nr 1, Biała Podlaska 2012, - S. 58-65-ISSN 2083-3725 (2 pkt.)

 

13. Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego, [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Polityki Eur. Finanse Mark. 2013 Nr 10(59), 304-311 (pkt. 8)

 

b) publikacje współautorskie: 

 

1. Kreowanie wizerunku gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. / [AUT.] MIECZYSŁAW ADAMOWICZ, PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy / pod red. Sylwestra Wróbla - Poznań-Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, S. 123-138 - ISBN 978-83-7205-266-7(3 pkt.)

 

2. Klasyfikacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego. [AUT.] AGNIESZKA KAMIŃSKA, PAWEŁ JANULEWICZ [W:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2009 Nr 57, s. 31-42 (6 pkt.)

 

3. Wykorzystanie koncepcji marketingowej do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej gmin w regionach peryferyjnych [AUT.] Adamowicz M. Janulewicz Paweł, SERiA, TOM IV 2012 r. s.5-10 (7pkt)

 

4. Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego [AUT.] Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych Tom XIII, str. 17-28, ISSN 2082-792-X, Wyd. SGGW, 2012 (8pkt.)

 

5. Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-godpodarczego w skali lokalnej/ [AUT.] MIECZYSŁAW ADAMOWICZ, PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 Nr 305 : Ekonomia, 15-23 (pkt. 7)

6. Evaluation of sustainable development in the member states of the European Union. [AUT.] Barbara Bujanowicz-HaraśPaweł JanulewiczAnna NowakArtur KrukowskiProbl. Ekorozw. 2015 Vol. 10 No 2, 71-78. (pkt.15 ; IF 0,661).

 

7. Analiza podobieństwa wybranych państw Unii Europejskiej z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego przy wykorzystaniu metody Warda. [AUT.] Paweł JanulewiczAgnieszka KamińskaSebastian BiałoskurskiRocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 1, 78-83 (pkt. 10)

 

8. Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga. [AUT.] Mieczysław AdamowiczPaweł Janulewicz Stud. Reg. Lokalne (Warsz., 2000) 2016 nr 2(64), 68-86 (pkt. 14)

 

9. Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów. [AUT.] Paweł JanulewiczBarbara Bujanowicz-Haraś Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 3 (pkt.10)

 

10. Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy pomocowych w Polsce w ramach PROW 2007-2013, [AUT.] Anna NowakPaweł JanulewiczArtur KrukowskiRocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 2, 196-201 (pkt. 10).

 

11. Diversification of the level of agricultural development in the member states of the European Union. [AUT.] ANNA NOWAK, PAWEŁ JANULEWICZ, ARTUR KRUKOWSKI, BARBARA BUJANOWICZ-HARAŚ. CAHIERS AGRICULTURES 2016 Vol. 25 No. 5, 55004 (pkt. 20 ; IF 0,384)

 

 

ENGLISH VERSION

ilustracjaPaweł Janulewicz PhD Engineer - A graduate of Agricultural University in Lublin at Agricultural Faculty, Agribusiness specialization. In 2011 he defended his doctoral thesis in economy at The Warsaw University of Life Sciences. Areas of interests: economy, marketing, local development, territorial development, management in territorial self-governments. | more 
więcej »