[ MENU DODATKOWE ]


Hipologia i jeździectwo

« wstecz

  studia stacjonarne I i II stopnia 

 


ulotka PDF    |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania  szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

 

Nowość od roku 2019! Specjalność w języku angielskim:  HORSE USAGE

Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu hipologii i jeździectwa ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów użytkowania koni, co mają zapewnić moduły uwzględnione w ramach specjalności.
Studia na tej specjalności dadzą absolwentom poszerzone kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz objęcie funkcji kierowniczych i doradczych w zakresie hodowli i użytkowania koni, posiadanie wyższego wykształcenia uznawanego w środowisku międzynarodowym oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Studenci polscy mają możliwość bezpłatnego kształcenia w języku angielskim (jednorazowy nabór dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na specjalności dającej szansę na pracę nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym (studenci otrzymują dyplom w języku angielskim). Po zakończeniu projektu specjalność będzie kontynuowana jako studia płatne dla wszystkich studentów. Obcokrajowcy realizują studia na specjalności odpłatnie, w kwocie 2000 euro za jeden semestr.
 

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów

 

w programie studiów I stopnia:

fizjologia pracy i higieny przemysłowej, urządzenia  i technologie w przemyśle spożywczym,  zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia chemiczna,  genetyczne podstawy zachowania ludzi,  socjologia.

 

w programie studiów II stopnia:

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem, projektowanie ergonomiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, przedsiębiorczość

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hippicznym Uniwersytetu na koniach sportowych należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kucach felińskich, których hodowla wywodzi się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto część zajęć jest realizowana jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ciekawych ośrodków utrzymujących konie. Prace magisterskie zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

 

Studenci realizują swoją pasję badawczą w ramach Sekcji Hipologicznej Koła Naukowego Studentów. W ramach tej działalności zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych sejmikach kół naukowych. Działa również Sekcja Jeździecka trenująca dwa razy w tygodniu i startująca na koniach Katedry, w zawodach w Okręgu Lubelskim. Cyklicznie na Uczelni odbywa się kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków. Corocznie studenci Wydziału organizują Mistrzostwa Akademickie Województwa Lubelskiego. Studenci i absolwenci  zdobywają wiele medali na swoich koniach w Akademickich Mistrzostwach Polski (ujeżdżenie, skoki).

 

 

 

PERSPEKTYWY  ZAWODOWE

 

Studia pierwszego stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej
w zakresie hodowli i użytkowania koni. Ponadto dają możliwość zatrudnienia w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.

 

Studia drugiego stopnia dają absolwentom poszerzonekwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Absolwenci drugiego stopnia studiów mogą być zatrudnieni
w podobnych jednostkach, jak absolwenci pierwszego stopnia, a ponadto - ze względu na zaliczenie specjalistycznych
przedmiotów - w ośrodkach hodowli zachowawczej i przedsiębiorstwach agroturystycznych.

 

Studia drugiego stopnia, specjalność Horse Usage: studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznego użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i biotechnik stosowanych w pracy hodowlanej. Kwalifikacje absolwentów poszerzone są o wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy weterynaryjnej, dobrostanu i higieny, ochrony zasobów genetycznych, agroturystyki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy z końmi, do prowadzenia przedsiębiorstwa i działalności związanej z hodowlą i użytkowaniem koni oraz posiada dobrą znajomość języka angielskiego. Potrafi stosować technologie informatyczne w studiach nad końmi, samodzielnie planować, przeprowadzać i oceniać poprawność wykonanego za pomocą metod eksperymentalnych zadania badawczego dotyczącego hodowli koni, doskonalenia warunków ich wychowu i użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:   www.konie.up.lublin.pl
 
 

 

 

Studenci spełniający dodatkowe wymagania mogą nabyć szereg uprawnień, np. instruktora hipoterapii. W toku studiów nabywają poświadczone przez uczelnię praktyczne umiejętności.

 

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

· zajęcia terenowe i praktyczne
· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
· praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
· wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
· wsparcie Biura Karier Studenckich
· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku hipologia i jeździectwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 

 

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na kierunek hipologia i jeździectwo będą mieli do wyboru na pierwszym  roku  studiów  ścieżkę: wierzchowego  użytkowania  koni  albo wszechstronnego użytkowania koni. Weryfikacja umiejętności jeździeckich i podział na ścieżkę wierzchową i wszechstronną odbędzie się po pierwszym semestrze studiów w ramach egzaminu z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni”. 

 

Kandydaci na studia II stopnia:

Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo z kierunków pokrewnych dodatkowo obowiązuje sprawdzianweryfikujący  umiejętności  jeździeckie,  posiadający  taką  samą formułę,  jak  część praktyczna  egzaminu  z  przedmiotu  „Podstawy  użytkowania  koni”  dla  studentów  pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo.

 

 
 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

81 445 66 45 lub 445 68 85

 rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl