foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Gastronomia i sztuka kulinarna

« wstecz


 

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 


 

ULOTKA DO POBRANIA

 


 

 

Gastronomia i sztuka kulinarna to kierunek umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy  i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania  i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną.  Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.

 

FORMA STUDIÓW:

 

stacjonarne I stopnia (7 semestrów)
niestacjonarne I stopnia  (8 semestrów) 

 

Przykładowe przedmioty w trakcie studiów:

 

Historia gastronomii,  gastronomia w sztuce,  sztuka kulinarna i kuchnie świata, catering i organizacja eventów, podstawy hotelarstwa, estetyka i sztuka dekorowania  w gastronomii, technologie informacyjne w gastronomii, przedsiębiorczość  i zarządzanie  w gastronomii,  turystyka kulinarna,  savoir vivre  i protokół dyplomatyczny.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna  to specjalista posiadający wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno - hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji, jak również w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych i specjalizujących się  w sprzedaży aparatury i wyposażenia dla tych obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej działalności w branży HoReCa.

 

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w placówkach branży HoReCa, tj. w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych w placówkach handlowych, hotelowych, stołówkach oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

  

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji naukowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

tel. 81 462 33 88

dziekanat.nzb@up.lublin.pl