foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Dietetyka

« wstecz

 studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia  i II stopnia

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych.

 

Kierunek dietetyka powołano 1.10.2011 roku, realizowany jest w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Studia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów) natomiast studia niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent tych studiów uzyskuje dyplom licencjata. 

 

Studia II stopnia powołano 29.05.2016 r. i będą realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia te trwają 2 lata.  Dla studiów stacjonarnych rekrutacja odbywa sie latem, zaś dla niestacjonarnych - zimą.

 

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

 

 

 

Kształcimy praktycznie! 

Dietetyka  jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe  w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, szkołach itp.

 

 

Przykłady przedmiotów: 

anatomia człowieka,  psychologia, bezpieczeństwo  i ergonomia,  organizacja pracy,  biochemia ogólna i żywności,  fizjologia człowieka,  kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka

 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach dietetycznych;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych   placówek  zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach sportowych i innych.

 

Może także współpracować z:  firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze,  żywność specjalnego przeznaczenia;  lekarzami przy profilaktyce i leczeniu schorzeń poprzez  odpowiednie postępowanie dietetyczne.

 

 

 

Stawiamy na praktykę!

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać  zainteresowania 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty kształcenia pokrywają  przynajmniej 60% efektów kształcenia obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.

 

Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

tel. 81 462 33 88

dziekanat.nzb@up.lublin.pl