[ MENU DODATKOWE ]


Bezpieczeństwo i higiena pracy

« wstecz

 

studia stacjonarne I i II stopnia 

i niestacjonarne I i II stopnia

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę: ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

 

Studia

 

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów),  a niestacjonarne 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku - 3 semestry, a niestacjonarne 2 lata - 4 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy  magistra inżyniera.

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów:

 

Studia I stopnia:

fizjologia pracy i higieny przemysłowej, urządzenia i technologie  w przemyśle spożywczym,  zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia chemiczna,  genetyczne podstawy zachowania ludzi,  socjologia. 

 

Studia II stopnia:

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem, projektowanie ergonomiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, przedsiębiorczość.

 

 

 

 

Absolwent

 

Absolwent może  podjąć  pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym:  w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp oraz organach nadzoru nad warunkami pracy.

Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących, które  projektują 
i wdrażają  rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki  oddziaływania procesu pracy na człowieka.
 

Stawiamy na praktykę!

 

 •  zajęcia terenowe i praktyczne
 •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
 •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 •  wsparcie Biura Karier Studenckich
 •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania
   

 


 

Wizyta studentów kierunku BHP w firmie ALIPLAST

 

 

[ więcej zdjęć ]

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 • z tzw. nową maturą  oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
 • laureatów i finalistów olimpiad i konkursów w zależności od tematyki konkursu  lub olimpiady uwzględnia  zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.
 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

81 445 66 45 lub 445 68 85

 rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl