[ MENU DODATKOWE ]


Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

« wstecz

 

Studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów)

Profil praktyczny

 

| ULOTKA PDF |

 

Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjne oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin.

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:

Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych (szczególnie LZS) oraz przedsiębiorstwach zajmujących  się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim  w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit,  jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

Przewidziano ok. 70% zajęć praktycznych, w tym 3 m-ce praktyk (180 godz. praktyk pedagogicznych) oraz uczestnictwo w obozach. Uniwersytet dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, Ośrodkiem Sportów Wodnych oraz zapleczem dla sportu jeździeckiego. Umowy z władzami Miasta Lublin i MOSiR zapewnią studentom dostęp do najnowocześniejszej, otwartej w dwu ostatnich latach infrastruktury sportowej. Dostęp do kół naukowych i zespołów kulturowych Uniwersytetu oraz do sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka).

 

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 

Kandydaci muszą także posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl