WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Inne

« wstecz

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez jednostkę :

Międzynarodowa Konferencja pt. "Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób". Organizator: Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych i Instytut Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. Konferencja organizowana na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w dniach 22-23 września 2005 r., pod patronatem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

Inne ważne przedsięwzięcia:

  • realizacja projektu badawczego pt. "Modulujące działanie leptyny na sekrecję przysadkowych gonadotropin w rozwoju torbieli jajnikowych u owiec". (kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec)
  • stała współpraca naukowo-badawcza z Katedrą Anatomii, Biochemii i Fizjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie, Włochy
  • staż naukowy dr Urszuli Kosior-Korzeckiej z zakresu analizy ekspresji receptorów leptynowych w komórkach przysadki we francuskim ośrodku naukowym INRA (Departament Fizjologii Zwierząt w Jouy en Josas k/Paryża), oraz udział w programie Socrates-Erasmus (Katedra Anatomii, Biochemii i Fizjologii Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie).
  • staże naukowe dr Marty Wójcik i dr Joanny Wessely-Szponder w Katedrze Anatomii, Biochemii i Fizjologii Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie (Włochy).
  • organizacja spotkań naukowych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (Oddział w Lublinie), w których biorą udział członkowie (pracownicy naukowi, lekarze weterynarii i medycyny z ośrodka lubelskiego), oraz przedstawiciele innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy oraz studenci.
  • organizacja w Katedrze Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych spotkań naukowych na których przedstawiane są wyniki prac: wysyłanych do druku w recenzowanych czasopismach, opracowywanych w formie pracy doktorskiej lub planowanych i wykonywanych w ramach rozpoczętej habilitacji.
  • przewodniczenie w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008 przez prof. dr hab. Ryszarda Bobowca i zarządzanie przez dr Urszulę Kosior-Korzecką (sekretarz) dr Martę Wójcik (skarbnik) lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

 

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

« wstecz

 

 

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY PRZEDKLINICZNYCH NAUK WETERYNARYJNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zakład Farmakologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych oferuje badania zzakresu:

- Farmakokinetyka i farmakodynamika leków weterynaryjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych i przeciwbólowych, umożliwiająca zarówno precyzyjne ustalenie poziomu dawkowania, ocenę ich działania w organizmie, ponadto ustalenie czasu ich eliminacji z ustroju.

- Opracowanie metod i procedur analitycznych posiadających powtarzalną oznaczalność, w których warunki analityczne są dobierane w sposób pozwalający na oznaczania poziomów substancji badanych (leków) w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

- Rola wolnych rodników i antyoksydantów w funkcjonowaniu organizmu.

- Ocena działania toksycznego leków i oporności szczepów patogennych na chemioterapeutyki stosowane w lecznictwie weterynaryjnym.

- Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami (połączenia chemioterapeutyków).

 

Zakład Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych oferuje badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występowania chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych - badania in vivo i in vitro (eksperymentalne metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego, w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów wewnętrznych).

Podstawą nowoczesnych modeli doświadczalnych z zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych są wypracowane w Jednostce metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego takich jak: komórki przysadki mózgowej, neutrofile, limfocyty, hepatocyty, komórki owalne wątroby, komórki ziarniste i komórki lutealne jajnika, w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów.

Do stosowanej w Zakładzie Patofizjologii metodyki należą m. in. :

- izolacja i hodowla komórek przysadki mózgowej, techniki izolacji mRNA i odwrotnej transkrypcji oraz metody Real-Time PCR

- analiza izoform D i L kwasu mlekowego

- oznaczanie sterydów jajnikowych i nadnerczowych metodą HPLC

- oznaczanie ubichinonu Q9 i Q10 w żółci owiec z wykorzystaniem HPLC

- izolacja i hodowla in vitro komórek wątroby szczurów (hepatocytów, komórek owalnych i komórek gwiaździstych)

- izolacja limfocytów i neutrofili z krwi obwodowej, hodowla komórek krwi w warunkach in vitro

- badanie aktywności wydzielniczej leukocytów na podstawie uwalniania enzymów i wolnych rodników

- techniki: ELISA, HPLC, chromatografii niskociśnieniowej kolumnowej oraz oceny krzepnięcia krwi (endogenny potencjał trombiny)

 

Główne kierunki badań realizowanych w Zakładzie Patofizjologii:

- Patomechanizm rozwoju rozwoju torbieli jajnikowych u owiec

- Udział leptyny i receptorów leptynowych w patomechanizmach zaburzeń aktywności wydzielniczej przysadki u owiec.

- Zaburzenia równowagi oksydo-redukcyjnej wątroby u owiec.

- Udział progenitorowych komórek owalnych w procesach regeneracji wątroby w nowotworowych i nienowotworowych uszkodzeniach tego narządu.

- Udział komórek gwiaździstych wątroby w procesach zwłóknienia i marskości u szczurów.

- Aktywność proliferacyjna limfocytów izolowanych z krwi.

- Aktywność sekrecyjna neutrofili i ich udział w destrukcyjnej odpowiedzi zapalnej w przebiegu chorób układu oddechowego i rozrodczego u różnych gatunków zwierząt.

- Zaburzenia krzepnięcia oraz powiązania układu krzepnięcia i reakcji zapalnych w chorobach bydła i psów.

- Znaczenie neutrofilowych peptydów antybakteryjnych w patogenezie i terapii chorób.

 
Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska oferuje oznaczenia pierwiastków w próbkach gleby, wody, żywności, paszach, surowcach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS.
 
Zakład dysponuje następująca aparaturą:

Spektrometry : płomieniowy Avanta PH, GBC, kuweta grafitowa – SpectrA 220Z; mineralizator mikrofalowy – Multiwave 2000, Anton Paar; analizator rtęci z techniką wymiennych par – MA –2, NIC.

Jednostka oferuje analizy z zakresu:

- przygotowywanie prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja)

- analiza ilościowa śladów i mikrośladów w materiale biologicznym i środowiskowym technika płomieniową FAAS (Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb,Cu, Ni, Co, Cr, Mn)

- analiza ilościowa Hg metodą CVAAS