banner
banner
banner
Menu

RODO

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

« wstecz

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w  Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu
e-mail:
 anna.buchlinska@up.lublin.pl

3.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.    Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane       
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika

 

……………………………………………………….

(imię i nazwisko )

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku
w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
w zakresie działalności promocyjnej.

 

 

……………………………………

(podpis pracownika)

*niepotrzebne skreślić

 

 

........................................                                                                               ..............................

(imię i nazwisko pracownika)                                                                    (miejscowość, data)

 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cofam zgodę na przetwarzanie przez ...................................................................................

(nazwa pracodawcy)

z siedzibą w ............................... jako administratora moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (zdjęcia), wyrażoną dnia ............................... roku.

........................................

data i podpis pracownika