Menu

Procedura wyjazdu

« wstecz

Pracownik/doktorant składa wniosek o delegowanie za granicę oraz oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w Biurze Wymiany Akademickiej, budynek Biblioteki Głównej UP p. 107, tel. 81 445 60 15. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje dotyczące celu wyjazdu, jego terminu, źródła finansowania pobytu i podróży oraz szacunkowy koszt wyjazdu.

W przypadku wyjazdów na staże naukowe Wyjeżdżający powinien dołączyć do wniosku kserokopię zaproszenia potwierdzającego jego przyjęcie przez uczelnię zagraniczną. Pracownicy wyjeżdżający za granicę na konferencje lub sympozja, proszeni są o dołączanie do wniosku dokumentu poświadczającego swój czynny udział (np. wygłoszenie referatu, poster, udział w komitecie organizacyjnym).


Po powrocie z podróży służbowej Wyjeżdżający powinien dostarczyć sprawozdanie z pobytu za granicą oraz wypełniony załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego dotyczący rodzaju posiłków, z których korzystał. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia np. w ramach opłaty konferencyjnej, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad - 30% diety; 3) kolacja - 30% diety. Ponadto, w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.