banner

Konferencja

« wstecz

 

Szanowni Państwo,

W ramach obchodów 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się Konferencja, pod hasłem „Current approach to health and diseases in animals and humans”, której celem będzie prezentacja aktualnych wyników badań realizowanych przez pracowników naukowych ośrodków polskich i zagranicznych.

 

Obrady będą toczyć się w trzech sesjach:
I. Sesji podstawowych nauk weterynaryjnych
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Marta Kankofer
Vice-Przewodnicząca: Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
Vice-Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Tomaszewska, prof. uczelni
II. Sesji przedklinicznych nauk weterynaryjnych
Przewodnicząca: Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni
Vice-Przewodnicząca: Dr Marta Wójcik

III. Sesji klinicznych nauk weterynaryjnych
Przewodniczący: Prof. dr hab. Łukasz Adaszek
Vice-Przewodniczący: Dr hab. Roman Dąbrowski, prof. uczelni

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz Rady Naukowej Konferencji serdecznie zapraszam Państwa do czynnego udziału w tym wydarzeniu.

 

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni

 

 

[ STRESZCZENIA PRAC ]

Informacje dla Autorów

Prosimy o nadsyłanie streszczeń prac w wersji elektronicznej na adres: urszula.korzecka@up.lublin.pl w terminie do 16 czerwca 2019 r. W treści listu proszę wskazać numer sesji naukowej, w ramach której praca ma być prezentowana. 

Zasady przygotowania streszczenia

Format:

MS Word, marginesy normalne (2,5 cm)

Układ tekstu
Imiona i nazwiska Autorów1, 2, 3 ….  (Times New Roman 11 pkt., tekst wyśrodkowany, pojedyncze odstępy między wierszami)
1, 2, 3 …. Afiliacje (Uczelnia/Instytut, miasto, kraj) (Times New Roman 11 pkt., tekst wyśrodkowany, pojedyncze odstępy między wierszami ) odstęp 1,5 wiersza

TYTUŁ
(TIMES NEW ROMAN 12 PKT. WERSALIKI, POJEDYNCZE ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI)

odstęp 2 wiersze

Tekst streszczenia (Times New Roman 11 pkt., język angielski, pojedyncze odstępy między wierszami, tekst wyjustowany, wcięcie akapitu 0,5 cm)

 

Pozostałe informacje

  • streszczenie nie może zawierać tabel, rycin ani spisu piśmiennictwa, maksymalna objętość streszczenia to 300 wyrazów,
  • kwalifikacja prac do prezentacji ustnej lub posterowej zostanie przeprowadzona przez Przewodniczących poszczególnych sesji;
  • streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, w wersji elektronicznej;
  • warunkiem przyjęcia pracy jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

 

******************************************************************************************** 

Zasady przygotowania plakatów - wytyczne dla autorów

Poster Preparation - Guidelines

 

  • Format: B1 (70x100 cm)
  • Orientacja: pionowa
  • W treści plakatu należy uwzględnić: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, afiliacje autorów, wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki i wnioski.

Organizatorzy zapewnią tablice do prezentacji plakatów podczas konferencji. Tablice będą umieszczone na korytarzach w bezpośrednim sąsiedztwie sal wykładowych, w których obywać się będą poszczególne sesje naukowe.

Plakaty powinny być umieszczone na tablicach zgodnie z numerami, zamieszczonymi w programie konferencji  w danej sesji. Za umieszenie plakatu przed rozpoczęciem sesji, oraz zdjęcie go po jej zakończeniu odpowiedzialni są autorzy plakatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za plakaty pozostawione na tablicach po zakończeniu sesji. 

Sesja plakatowa stanowi jeden z elementów Konferencji, dlatego też autorzy poszczególnych posterów zobligowani są do obecności przy posterze, kiedy to prowadzący sesje i uczestnicy mogą zadawać pytania i prowadzić dyskusję nad treścią poszczególnych posterów.

 

Poster Preparation - Guidelines

  • Size: B1 (70x100 cm)
  • Layout: vertical
  • The content of a poster should include: title of the work, names and surnames of the authors, authors’ affiliations, introduction, aim of study, materials and methods, results and conclusions.

The organizers will provide boards for presentation of the posters during the conference. The boards will be located in the corridors in the immediate neighbourhood of the lecture rooms where individual sessions will take place.

Posters should be placed on the boards according to the numbers allotted in the conference programme in a given session. The authors are responsible for putting the posters on the boards before the session and removing them once the session has terminated. The organizers do not take responsibility for the posters left on the boards after the session.

The poster session is one of the elements of the Conference, therefore the authors of individual posters are obliged to be present by the poster while the conference participants will have an opportunity to ask questions and hold a discussion about the content of individual posters. 

 

******************************************************************************************** 

Pliki w formacie pdf

 

ZAPROSZENIE ]

[ FOLDER KONFERENCJI ]

ZAKWATEROWANIE ]