banner
banner
banner
Menu

Zespół projektowy

Dr hab. Artur Serafin

 

Kierownik zadania badawczego nr 3:

Monitoring siedliskowy w stanowiskach nowych populacji

 

Dr hab. Artur Serafin


doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa;

specjalność ekologia stosowana

 

Zainteresowania naukowe:

hydrobiologia i hydrochemia, produktywność ekosystemów wodnych, specyfikacja siedliskowa ekosystemów mokradłowych, czynna ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

 

Zadania w projekcie:
  • Opracowanie merytoryczne metod monitoringu siedliskowego badanych populacji roślin;
  • Planowanie, organizowanie, realizowanie oraz koordynowanie prac badawczych na stanowiskach badań w ramach monitoringu siedlisk;
  • Koordynowanie i nadzór działań ekspertów zatrudnionych do analiz botanicznych i mykologicznych  gleby ryzosferowej w ramach umów o dzieło;
  • Sprawowanie pieczy nad wykonaniem harmonogramu i zapewnienie terminowości prowadzonych działań;
  • Opracowanie wyników prowadzonych działań oraz kontrola stopnia zgodności z założonymi celami;
  • Promowanie i upowszechnianie informacji na temat projektu badawczego oraz realizacji działań związanych z monitoringiem siedliskowym (udział w konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych, uaktualnianie danych dotyczących zadania 3 na stronie internetowej).
  • Przygotowywanie merytorycznych sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego.
 

 

Kontakt: 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin,

tel.: 0-81 524 71 39,

e-mail: artur.serafin@up.lublin.pl

 

 

« wstecz