BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

    Tematyka badawcza Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt jest bardzo szeroka i obejmuje zagadnienia dotyczące etologii i problematyki utrzymywania zwierząt z zachowaniem warunków dobrostany. Badania zarówno gatunki zwierząt gospodarskich, towarzyszących jak  i dzikich, w tym głownie gatunków łownych.

    Obecnie głównym nurtem badawczym są trzy obszary obejmujące: badania dotyczące określenia poziomu dobrostanu w populacjach zwierząt łownych, oceny wskaźników etologicznych zwierząt gospodarskich w aspekcie ich dobrostanu, użytkowania i relacji z człowiekiem oraz wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na cechy psychiczne wybranych gatunków zwierząt towarzyszących.

    Tematyka pierwszego obszaru badawczego ma na celu określenie poziomu dobrostanu u zwierząt łownych na podstawie poziomu hormonów stresu. Parametry hematologiczne i biochemiczne krwi są ważnym narzędziem do monitorowania dobrostanu u wielu gatunków łownych. Dobrą metodą jest również nieinwazyjne monitorowanie metabolitów steroidowych - badanie kału i moczu zwierząt. Wyniki badań pozwolą na opracowanie praktycznych wskazówek dla instytucji i osób prowadzących gospodarkę populacjami zwierząt łownych.

    Drugi obszar badawczy, ocena wskaźników etologicznych zwierząt gospodarskich w aspekcie ich dobrostanu, użytkowania i relacji z człowiekiem, ma na celu oceny potencjalnego wpływu czynników modyfikujących warunki środowiskowe na reaktywność zwierząt oraz próba opracowania optymalnego sposobu wzbogacania środowiska. Uwzględnione są aspekty środowiskowe warunkujące pozytywny dobrostan zwierząt w kontekście ich wpływu na cechy użytkowe. Podjęte zostały również badania nad określeniem różnic w zakresie cech profilu behawioralnego zwierząt ocenionych na podstawie wyników testów behawioralnych oraz analizy psychometrycznej w aspekcie kierunku ich użytkowania i relacji z człowiekiem. Wykorzystane będą wskaźniki etologiczne (behawioralne, fizjologiczne), które pozwalają na określenie jakości reakcji zwierząt wobec biotycznych i abiotycznych czynników środowiska. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania publikacji naukowych oraz praktycznych wskazówek dla hodowców.

    Trzeci obszar badawczy dotyczy wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na cechy psychiczne wybranych gatunków zwierząt towarzyszących. Czynniki środowiskowe rozumiane tu jako sposób utrzymania zwierząt np. ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt, posesja z wybiegiem, blok w centrum miasta, kojec, terrarium, dom tymczasowy itp.,  natomiast genetyczne to predyspozycje gatunkowe i rasowe w zakresie użytkowania, umaszczenia czy temperamentu. Realizowane badania obejmują ocenę i optymalizowanie warunków utrzymania psów i kotów oraz innych gatunków zwierząt towarzyszących w tym utrzymywanych w warunkach terraryjnych. Określenie potrzeb związanych ze specyfiką gatunku, rasy jak również predyspozycji somatycznych, fizjologicznych i psychicznych (dziedziczenie cech).

 

Realizowane tematy:

  • ZKE/U-265/18 - Kierownik tematu: dr Mariusz Wójcik  - Ocena występowania fauny płazów i gadów w latach 2018-2019 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • ZKE/U-284/18 - Kierownik tematu: dr Mariusz Wójcik - Poznanie siedlisk i tras migracji żółwi błotnych – pomiary telemetryczne, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16, Zleconego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie