[ MENU DODATKOWE ]


DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...

24.09.2015

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie wyceny aktuarialnej rezerw na dzień bilansowy 31.12.2014 r, 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r.

Wyliczeniu mają podlegać odprawy emerytalne i rentowe oraz  nagrody jubileuszowe dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Liczba pracowników na dzień 31 lipca 2015 r. – 1719 osób

Należy wykonać raport zawierający szczegółowy opis kryteriów przyjętych założeń, metodologii każdego rodzaju świadczenia w podziale na rezerwy krótko i długoterminowe.

Termin składania ofert  do 09.10.2015 r.


Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert na wykonanie wyceny aktuarialnej rezerw w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13  w Sekretariacie Uczelni p.261, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:00 lub przesłanie pocztą  na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin z dopiskiem „ Wycena rezerw”.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami  w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Grabowska – Z-ca Kwestora – tel. 81 445-65-67 i  Ewa Drewniak – Specjalista Działu Kadr – tel. 81 445-66-06


« wstecz