[ MENU DODATKOWE ]


DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...

27.07.2015

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż  prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie położonych w  Zamościu oraz miejscowości Płoskie, pow. zamojski woj. lubelskie.

 

Przedmiot przetargu stanowią:

 1. Nieruchomość położona w miejscowości  Płoskie, pow. zamojski, woj. lubelskie  składająca się  działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów, obręb 15 – Płoskie,  jako: działka nr 501/24 o pow. 4270 m², zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 666 m2, pełniącym funkcję akademika, Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, murowany, wolnostojący o pow. użytkowej 1247 m²  oraz działka nr 501/4 o powierzchni 302 m², niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową. Na działce  nr 501/4 ustanowiono  służebność przejazdu z drogi wojewódzkiej na rzecz każdoczesnego właściciela dz. Nr 501/7. Łączna powierzchnia oferowanej nieruchomości  wynosi  4572 m².  Prawo własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do w/w gruntów ujawnione jest w KW NR ZA1Z00057/180/5, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zamość.             
   Cena wywoławcza:  2.000.000 zł. netto
   Wymagane wadium:  200 000 zł
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Płoskie, zatwierdzonym Uchwałą  Nr V/32/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r., nieruchomość Płoskie 1, położona jest na terenach przeznaczonych pod usługi oświaty, na których dopuszcza się urządzenia sportowe, obiekty małej architektury , oznaczonej symbolem U-7.
 2. Działka  gruntu  położona w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej,  obręb  ewidencyjny 0001 – Miasto Zamość, nr. dz. 18/12, powierzchnia 525 m². Grunt jest własnością UP w Lublinie, nr KW ZA 1Z/00057227/7. Grunt stanowi teren wód śródlądowych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 13 47 WS.
  Cena wywoławcza:  2.500 zł.
  Wymagane wadium:   250 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 złożenie oferty  wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty, wniesienie wadium  na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone przez Bank PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 w terminie do dnia 04.09.2015 r. W tytule wpłaty należy dopisać, której nieruchomości dotyczy.


Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Treść i pozostałe warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu”, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres www.up.lublin.pl
Pozostałe warunki :
Zawarcie umowy nastąpi po wyrażeniu zgody  przez  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych zgodnie z art.5a, i 5b  ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996r.( Dz. U. Nr 106, poz.493). w związku z art.90 pkt.4 ustawy z dnia 25.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 165, poz 1365 z 2005r.) w terminie do dwóch miesięcy.


Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „Przetarg- Płoskie 1, lub „ Przetarg – Zamość dz. 18/12 „  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Uczelni pok.261 I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie  ( budynek Rektoratu).


Rozstrzygnięcie przetargu
Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna w dniu 07 września  2015r o godz. 10:30 - Płoskie,  godz. 11:00 – Zamość dz. 18/12.
Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Zastrzeżenia:

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.
 3. Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia , swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Informacji o  nieruchomości oraz przetargu i jego warunkach udziela Dyrektor Administracyjny Wydziału Biogospodarki w Zamościu  tel. (84)  677 27 02, lub kom. 608 326 633 w godz. 8-14.

 

 

 


 

Do pobrania  Regulamin:


« wstecz