wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

Działalność naukowo-badawcza:

  • planowanie i ocena eksperymentu płodozmianowego,
  • porównywanie heteroscedastycznych modeli regresji,
  • wielozmienne metody krzywych wzrostu ze zmiennymi towarzyszącymi,
  • wielozmienne metody regresyjne ze szczególnym uwzględnieniem krzywych wzrostu,
  • nowe ujęcie metod regresyjnych z powtarzanym obserwacjami,
  • modelowanie i analiza doświadczeń czynnikowych z powtarzanymi pomiarami,
  • metody statystyczne w zarządzaniu jakością,
  • badania nad liczebnością próby w doświadczeniach z inżynierii rolniczej.

 

Okres 2000-2011 obejmował badania pracowników Zakładu w ramach następującej głównej tematyki badawczej: estymacja parametrów i weryfikacja hipotez w modelach z obiektami kontrolnymi, porównywanie równań regresji estymowanych różnymi metodami ze względu na pewne ich własności, podziałem populacyjnych średnich badanej cechy na rozłączne grupy przez uogólnienie twierdzenia Behofera, zaproponowanie zastosowania metody krzywych wzrostu do problemów regresji z powtarzanymi obserwacjami i porównanie uzyskanych w ten sposób estymatorów z wyznaczonymi innymi znanymi metodami, zastosowanie metod analizy matematycznej i równań różniczkowych do opisu przebiegu wzrostu roślin, modelowanie przebiegu zmian wartości cech w czasie przy uwzględnieniu wpływu zmiennych towarzyszących i estymacja występujących w nich parametrów dla różnych grup obserwacji (krzywe wzrostu ze zmiennymi towarzyszącymi oraz w modelach z sumą profili).

Szereg prac zostało opublikowanych we współpracy z pracownikami innych Zakładów Katedry oraz Katedr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Łączna liczba publikacji w tym okresie to 98, w tym także są prace wysoko punktowane.

Od 2010 r. prof. dr hab. M. Wesołowska-Janczarek jest przewodniczącą Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (PTB) oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma PTB pt. Colloquium Biometricum, a dr hab. Izabela Kuna-Broniowska jest członkiem Zarządu i członkiem Rady Naukowej PTB.