srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

W 1948 roku, w ramach Wydziału Rolnego UMCS, powstał Zakład Fizyki, którego kierownikiem został prof. Wacław Staszewski (twórca pierwszych Pokazów z Fizyki na UMCS, 1948-1953), a następnie prof. Włodzimierz Żuk (1953-1955), dr Edward Dowgird (1955-1960, 1962-1969), doc. Witold Urbański (1960-1962), doc. Andrzej Zdanowicz (1969-1977), dr Czesław Sawicki (1977-1979) oraz prof. dr hab. Roman Koper (1979-2007).

Po utworzeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, zakład rozpoczął funkcjonowanie w ramach tej uczelni. W roku 1970, z chwilą powstania Wydziału Techniki Rolniczej (obecnie Wydziału Inżynierii Produkcji), Zakład Fizyki został włączony do tego Wydziału jako Zakład Mechaniki i Fizyki Technicznej, a jednym z jego kuratorów był prof. dr hab. Janusz Haman, który ukierunkował tematykę prac badawczych pod kątem potrzeb rolnictwa.

Katedra Fizyki w czasie swojego istnienia przeżywała ogromne trudności lokalowe i aparaturowe, dlatego w czasie początkowej fazy działalności pełniła głównie funkcję kształcącą, a wsparcie procesu dydaktycznego otrzymywała z UMCS. Przeniesienie Katedry do nowych pomieszczeń przy ul. Akademickiej 13 znacznie poprawiło sytuację . Można było zorganizować pracownie dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów Akademii Rolniczej oraz pracownie badawcze.

W 1992 roku nastąpiło przekształcenie Zakładu w Katedrę Fizyki, której kierownikiem został prof. dr hab. Roman Koper, a w roku 2004 funkcję tę powierzono prof. dr hab. Stanisławowi Pietruszewskiemu. Od 2015 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Bożena Gładyszewska. 

Od początku swojej działalności, tematyka prac badawczych Katedry koncentrowała się wokół zagadnień agrofizycznych. Zakres prowadzonych prac obejmował zagadnienia dotyczące mechaniki gruntów, właściwości mechanicznych i termicznych materiałów roślinnych oraz wykorzystania technik elastooptyki, holografii, ultradźwięków i spektrometrii masowej w agrotechnice. W 2000 roku rozpoczęto badania z zakresu biofizyki.

W 2018 roku, w związku z trwającą w ostatnich latach zmianą głównej tematyki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Fizyki, nastąpiła zmiana nazwy na Katerę Biofizyki, która dobrze odzwierciedla aktualny profil prowadzonych w Katedrze prac badawczych oraz prowadzonej dydaktyki. Od 1 września 2019 roku Katedra Biofizyki funkcjonuje w ramach nowopowstałego Wydziału Biologii Środowiskowej. Aktualnie prowadzone badania należą do obszaru biofizyki, nauki o zwierzętach oraz biologii środowiskowej. Prace te koncentrują się na badaniach spektroskopowych i strukturalnych związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych, badaniach zmian w strukturze materiałów pochodzenia biologicznego, zachodzących pod wpływem czynników żywieniowych i środowiskowych oraz tworzeniu modeli matematyczno-statystycznych tych zjawisk. Intensywnie rozwija się także profil badawczy  dotyczący oddziaływań molekularnych pomiędzy błonami lipidowymi a cząsteczkami aktywnymi biologicznie oraz badania biomechaniki i struktury tkanek, a także właściwości funkcjonalnych substancji bioaktywnych w układach naturalnych i modelowych (in vivo i in vitro). W Katedrze Biofizyki prowadzone są również badania właściwości mechanicznych cienkowarstwowych materiałów biologicznych, w tym materiałów biodegradowalnych.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 10 nauczycieli akademickich, a kadrę inżynieryjno-techniczną stanowi grupa 4 osób. W latach 2018-2019 nastąpił dynamiczny rozwój kadry naukowej. Trzech pracowników Katedry otrzymało stopień naukowy doktora habilitowanego i przeprowadzono dwa przewody doktorskie.

 

 

 

W pierwszym rzędzie stoją (od lewej): dr hab. Marta Arczewska, mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz, dr Izabela Świetlicka, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, prof. dr hab. Agnieszka Sujak.

W drugim rzędzie stoją (od lewej): dr inż. Agata Dziwulska-Hunek, dr Alicja Matwijczuk, dr hab. inż. Andrzej Stępniewski, dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni, dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, mgr inż. Piotr Ścibak.