Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Inne - Publikacje pracowników

« wstecz

 

 Monografia opracowana przez pracowników Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa

 

 

 

 

 

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa

w latach 2010-2013

 

 

Czernyszewicz E., Kiciński K. 2010. Charakterystyka jednorazowych wydatków mieszkańców Lublina na owoce, warzywa i ich przetwory w okresie zimowo-wiosennym. Roczniki Naukowe SERiA T. XII, z. 4, s. 65-69.

 

Wróblewska W. 2010. Popyt i wybrane determinanty popytu na rośliny ozdobne w Europie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII , z. 4. s 383-387.

 

Wróblewska W. 2010. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (XXV), s. 116-124.

 

Bełkot Z., Chudzik A. 2010. Zyski i straty ekonomiczne jako wynik chłodzenia drobiu. Medycyna Wet. 66, s. 276-280.

 

Chudzik A., 2010. Opłacalność produkcji pomidorów pod osłonami w województwie lubelskim i w rejonie Sandomierza. Roczniki Naukowe SERiA T. XII, z. 3, s. 41-45.

 

Jabłońska L, Paszko D., Zarzycka A. 2010. Ekonomiczna efektywność uprawy jako czynnik rozwoju produkcji doniczkowych roślin rabatowych i balkonowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, T. XI, z. 3, s. 120-126.

 

Paszko D. 2010. Koszty zbioru truskawek w zależności od kierunku produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, T. XI, z. 4, s. 245-251.

 

Pawlak J. 2010. Pakowanie i etykietowanie owoców jako element jakości handlowej owoców w opinii uczestników łańcucha dystrybucji. Roczniki Naukowe SERiA, T. XII, z. 4: s. 256 – 261.

 

Czernyszewicz E. 2010. Preferencje konsumentów dotyczące jakości owoców. [w:] Czynniki decydujące o jakości jabłek. Plantpress Sp. z o.o. 2010, ISBN 978-83-61438-25-0, s. 120-127.

 

Czernyszewicz E. 2010. Kultura organizacyjna w procesie zmian. w; Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji. pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, T. I, s. 299-312, ISBN 978-83-929209-4-6.

 

Czernyszewicz E. 2010. Moralna odpowiedzialność producenta żywności wobec konsumenta, społeczeństwa i środowiska. [w:] E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, Lublin, ISBN 978-83-924547-7-9. s. 65-78.

 

Pawlak J. 2010. Jakość handlowa owoców w świetle regulacji prawnych. [w:] Czynniki decydujące o jakości jabłek. Plantpress sp. z o.o. 2010, ISBN 978-83-61438-25-0: s. 128-133.

 

Czernyszewicz E. 2011. Zastosowanie koncepcji Strategicznej Zrównoważonej Karty Wyników w procesie doskonalenia systemu zarządzania. [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji. UMCS, Lublin, s. 275-288, ISBN 978-83-62785-15-5. (ark. wyd. 1,0).

 

Czernyszewicz E. 2011. Jakość owoców w ocenie konsumenckiej. Żywność. Nauka Technologia Jakość, Nr 5(78), s. 173‑187.

 

Czernyszewicz E. 2011. Impact of residence on the consumer evaluation of apple quality. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, (216), s. 192-202.

 

Czernyszewicz E. 2011. Znaczenie wybranych obszarów zarządzania w produkcji owoców. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 569, s. 51-60.

 

Czernyszewicz E. 2011. Knowledge and application of methods and systems quality assurance in orchard farms in Poland. [in;] 5th International Quality Conference. 20.05.2011 Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering,University of Kragujevac,  Serbia, pp. 581-586, ISBN 978-86-86663-68-9.

 

Czernyszewicz E. 2011. Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. T. 11 (XXVI), z. 1, s. 44-53.

 

Wróblewska W. 2011. Preferencje mieszkańców Rzeszowa dotyczące ozdobnych roślin doniczkowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 280. Zarządzanie i Marketing z. 18,s. 217-225.

 

Pawlak J. 2011. Quality of fruit in the Polish market in the context of the minimum requirements, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Vol 19 (1), s. 167-174.

 

Paszko D. 2011. Zróżnicowanie płynności finansowej w gospodarstwach sadowniczych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 2011 T. 13 z. 2, s. 350-355.

 

Czernyszewicz E. 2012. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy w ogrodnictwie. Wydawnictwo UP w Lublinie, ISBN 978-83-7259-203-3. (ark. wyd. 13,62).

 

Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012. Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. [w:] red. Nauk. E. Skrzypek, UMCS Lublin, s. 313-332.

 

Czernyszewicz E. 2012. Znaczenie wybranych czynników wpływających na jakość procesów i produktów w sadownictwie. [w:] Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność. T. Sikora, U. Balon (red), UE Kraków, s. 331-344.

 

Czernyszewicz E. 2012. Producer assessment of effects of quality assurance system implementation on a fruit-growing farm. International Journal for Quality Research, 6th International Quality Conference. 8.06.2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia, pp. 755-762, ISBN 978-86-86663-82-5.

 

Czernyszewicz E. 2012. Barriers of the implementation of methods and systems quality assurance in the fruit farms in Poland. Mat. 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Science Perspective. Roma, R. Merli (ed.) ISBN 978-88-8286-269-5.

 

Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012. Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw. Zarządzanie i Finanse, vol. 10, nr 3, cz. 3, s. 114-132.

 

Paszko D., Penkala A. 2012. Poziom i struktura czasu pracy przy zbiorze truskawek deserowych na przykładzie wybranych gospodarstw. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z. 1. s. 370-374.

 

Pawlak J., Potębska J. 2012. Podatek od towarów i usług w gospodarstwach rolnych w kontekście zmian przepisów i wyboru formy rozliczenia. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z. 3, s. 322-326.

 

Pawlak J., Skibińska M. 2012. Preferencje konsumentów w zakresie jakości soków i nektarów owocowych. [w:] Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych (Gastronomia i zachowania nabywców). red. Z. Waśkowski, M. Sznajder, Zeszyty Naukowe nr 236, Wyd. UE w Poznaniu, s. 246-257, ISBN 978-83-7417-731-3.

 

Wróblewska W. 2012. Zmienność cen na polskim rynku owoców w latach 2002-2011. Roczniki Naukowe SERiA, t. 14, z. 1, s. 556-560.

 

Wróblewska W., Rudzki P. 2012.Tendencje w produkcji roślin ozdobnych metodą kultur tkankowych w Polsce i na świecie. Annales UMCS sec. Horticultura vol. XXII(4), s. 18-27.

 

Czernyszewicz E. 2012. Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. [w:] Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości. T. Borys, P. Rogala (red.). Prace naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław, s. 1-16.

 

Czernyszewicz E. 2013. System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie Doskonalenie Dokumentowanie. Wyd. UP w Lublinie, Lublin, ISBN 978-83-7259-212-5, ark. wyd. 14.

 

Czernyszewicz E. 2013. Znaczenie przywództwa w dążeniu do doskonałości organizacji. [w:] E. Skrzypek (red.) Uwarunkowania i konsekwencje dojrzałości organizacji. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin, s. 203-210.

 

Paszko D., Pawlak J., Woźniak K., 2013. Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 1(342), s. 32-40.

 

Wróblewska W., Paszko D. 2013. Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie. Roczniki Naukowe SERiA, T.XV, z. 3, s. 384-390.

 

Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2013. Analiza czasu pracy menedżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego. Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, z. 3 s. 255-260.

 

Pawlak J., Paszko D., Wróblewska W. 2013. Podatek rolny a podatek dochodowy – wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, z. 4, s. 328-332.

 

Wróblewska W. 2013. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jako źródło sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 24, s. 229-239.

 

Czernyszewicz E., Wiśniewska M. 2014. Determinants of fruit quality system implementation Poland, Żywność Nauka Technologia Jakość nr 3 (94), s. 190-205.

 

Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2014. Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. Acta Scientiarum Polonorum. Hortum Cultus nr 13 (6). s. 149- 159.