WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

« wstecz

 

Historia

Zakład Patofizjologii (dawna nazwa - Zakład Fizjopatologii), powstał w roku akademickim 1952/53, po wydzieleniu z Katedry Patologii Ogólnej i Anatomii Patologicznej Wydziału Weterynaryjnego UMCS w Lublinie.

Na stanowisko kierownika powołany został doktor Feliks Stański, późniejszy docent (1954), profesor nadzwyczajny (1962), autor 20 prac naukowych z zakresu anatomii patologicznej, fizjopatologii i fizjologii, stypendysta naukowy Fundacji Rockefellera w USA. Wiodącym problemem badawczym Jednostki były wówczas zagadnienia związane z dynamiką procesu zapalnego, ze szczególnym uwzględnieniem patologii krwi.

W roku 1963, po śmierci prof. Feliksa Stańskiego, zajęcia z fizjopatologii prowadził prof. dr hab. Tadeusz Żuliński oraz adiunkci – dr Tadeusz Kostarz i dr Tadeusz Ruciński.

Dr hab. T. Kostarz, nauczyciel akademicki w okresie 1953-1976, był jednym z pierwszych pracowników prof. F. Stańskiego i współorganizatorem Zakładu Fizjopatologii. Zajmował się badaniami dotyczącymi elementów morfotycznych krwi i składników organicznych osocza w stanach prawidłowych i patologicznych u zwierząt.

W 1965 roku kierownictwo przejął dr hab. Adam Kądziołka, profesor nadzwyczajny (1971), profesor zwyczajny (1978), z wykształcenia lekarz weterynarii i medycyny. Profesor zapoczątkował tematykę badawczą nad przyczynami i mechanizmem rozwoju miażdżycy tętnic u zwierząt domowych. Tematyka ta zyskała uznanie w programie subsydiowanym przez Departament Rolnictwa USA. Równocześnie, wspólnie z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Akademii Medycznej w Lublinie prowadził badania nad miażdżycą tętnic i niewydolnością krążenia ośrodkowego i obwodowego u zwierząt i ludzi, które zaowocowały opublikowaniem wielu pracach naukowych.

Od 1982 roku problematyka badawcza została rozszerzona o studia nad lipidami i prostanoidami płynów ustrojowych i tkanek w stanach prawidłowych i patologii porównawczej ssaków oraz o zagadnienia związane z procesami peroksydacyjnymi i antyoksydacyjnymi w układzie oddechowym, którym poświęcił się z całym swoim oddaniem dr hab. Andrzej Ledwożyw .

W latach 1970-1992 Zakład Fizjopatologii wchodził w skład Instytutu Nauk Fizjologicznych. W roku 1986 Zakład Fizjopatologii przemianowano na Zakład Patofizjologii, którego nazwa pozostaje aktualna do chwili obecnej.

Po śmierci prof. A. Kądziołki (†1989) kierownictwo Zakładu Patofizjologii przejął prof. nadzw. AR dr hab. Tadeusz Ruciński (1989-1993). Jego badania naukowe dotyczyły efektów neurotoksycznych u zwierząt laboratoryjnych po zatruciu preparatami fosfoorganicznymi używanymi w ochronie roślin. Stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Patofizjologii uzyskali także: dr Tadeusz Kostarz, dr Andrzej Ledwożyw, dr Urszula Kosior-Korzecka, adiunkci jednostki.

Bliskim współpracownikiem prof. A. Kądziołki oraz prof. T. Rucińskiego (†2008 r.) był Andrzej Ledwożyw (†1998 r.), dr hab. nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii (1995), autor prac dotyczących składu i właściwości lipidów oraz prostanoidów płynów ustrojowych i tkanek w stanach prawidłowych i patologii porównawczej ssaków. Wprowadził metodę oznaczania produktów peroksydacji lipidów w płynach ustrojowych, wykorzystywaną w wielu krajowych ośrodkach naukowych.

W okresie 1993–2000 kierownikiem ówczesnej Katedry Patofizjologii był prof. dr hab. Marian Wiśliński. Przedmiotem Jego badań był polimorfizm hemoglobin oraz kwaśnych proteaz żołądkowych u zwierząt domowych, a także funkcje nerek. Jako pierwszy wykazał polimorfizm prochymozyny u cieląt i sposób jej dziedziczenia.

            W Zakładzie Patofizjologii opublikowano ponad 400 prac, w tym 340 prac naukowo-badawczych, przeprowadzono 14 przewodów doktorskich oraz 4 habilitacyjne.

Od 1 października 2000 r. kierownictwo Zakładu Patofizjologii przejął prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Prof. dr hab. Ryszard Bobowiec wprowadził szereg nowych kierunków badań dotyczących zaburzeń metabolizmu lipoprotein u przeżuwaczy i stłuszczenia wątroby, hormonalnych uwarunkowań torbieli jajnikowych u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących, oceny zmian neoplastycznych i zwłóknieniowych w hepatocytach i komórkach gwiaździstych wątroby, dwukierumowej odpowiedzi komórek fagocytarnych w chorobach zapalnych u zwierząt, a także techniki oznaczeń hormonów sterydowych oraz markerów stresu oksydatywnego metodą HPLC.

Obecnie realizowane są badania w ramach specjalności jednostki: „Hormonalne i zapalne odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analiza ryzyka występowania chorób metabolicznych, związanych z rozrodem zwierząt, infekcyjnych i neoplastycznych (badania in vivo i in vitro - eksperymentalne metody izolacji i hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego w nienowotworowych i nowotworowych uszkodzeniach narządów wewnętrznych)”.