WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

 

 TEMATYKA REALIZOWANYCH BADAŃ

1.     Patomechanizmy dysfunkcji przysadki u owiec - badania in vivo i in vitro.

2.     Zaburzenia działania leptyny i ekspresji receptorów leptyny w komórkach przysadki
mózgowej w patogenezie torbieli jajnika u owiec.

3.     Związek między KiSS-10 a jajnikowymi hormonami steroidowymi w patogenezie torbieli pęcherzykowych u krów.

4.     Prenatalne i postnatalne programowanie wskaźnika dojrzewania u owiec.

5.     Rola leptyny i systemu KiSS-1/GPR54 w patogenezie opóźnionego dojrzewania u jagniąt.

6.     Aktywność proliferacyjna i procesy różnicowania nowotworowych komórek macierzystych podczas hepatokarcynogenezy szczurów.

7.     Analiza zależnych od kaspazy i oddziałujących z receptorem molekularnych mechanizmów programowanej śmierci komórek owalnych komórek nowotworowych oraz czynników wywołujących ten proces, zależnych od kinaz białkowych (RIP-1 i RIP-3).

8.     Udział komórek gwiaździstych wątroby (HSC) i komórek Kupffera w procesie zapalnym
w przebiegu zwłóknienia wątroby i hepatokarcynogenezy.

9.     Wpływ różnicy kationów i anionów w diecie (DCAD) na wydolność, przyrost masy ciała, równowagę kwasowo-zasadową krwi i mineralizację kości u indyków w okresie wzrostu.

10.  Aktywność proliferacyjna limfocytów wyizolowanych od zwierząt cierpiących
na choroby zapalne (BRD, mastitis, macicy).

11.  Ocena aktywności wydzielniczej neutrofili oraz ich destrukcyjnej odpowiedzi zapalnej
w przebiegu chorób układu oddechowego i rozrodczego u różnych gatunków zwierząt.

12.  Koagulopatie i związki między układem krzepnięcia a zapaleniem w chorobach bydła
i psów.

 

13.  Znaczenie katelicydyn jako peptydów uczestniczących w modulowaniu odpowiedzi zapalnej u różnych gatunków zwierząt.

 

 

Projekty grantowe realizowane w ostatnich latach

 

ñ        „Ocena przydatności terapeutycznej komórek owalnych w uszkodzeniach wątroby
 u szczurów” (N N3083169 33;  2007-2010); kierownik projektu:
prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

ñ        „Prenatalne i postnatalne programowanie tempa dojrzewania płciowego owiec
oraz jego wpływ na poziom leptyny i ekspresję układu KiSS-1/GPR54 w przysadce mózgowej” (
N N308 598439; 2010-2013); kierownik projektu: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

ñ        „Modyfikacje neoplazji wątrobowej wzbudzane reprogramowaniem układu monocytyrno/makrofagowego u szczurów i ludzi” (UMO-2014/15/B/NZ5/01587; 2015-2018);  kierownik projektu: dr Marta Wójcik)